Badnji dan za rimokatolike

11

U katoličkim domovima u ranim jutarnjim urama Badnji dan, uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, počinje priganicama i rakijom, a na trpezama je danas riba i posna hrana.

Povodom Božića iz kotorskog Biksupskog ordinarijata obavještavaju:

U četvrtak 24. decembra na Badnji dan sveta Misa je u 8 sati u crkvi Blažene Ozane.

U ponoć u katedrali Svetog Tripuna započeće Pontifikalna sveta Misa – Polnoćka.

U petak 25. decembra na blagdan Božića svete Mise će biti u 10 sati u katedrali, a u 18 sati u crkvi sv. Klare.

Nakon toga prigodni Božićni koncert.

U subotu 26. decembra na blagdan sv. Stjepana sveta Misa biće u crkvi sv. Klare u 18 sati.

U nedjelju 27.decembra sveta Misa u katedrali je u 10 sati, a u crkvi sv. Klare u 18 sati.

* * *

Božićna poslanica kotorskog biskupa

Kotor, o Božiću

Svim žup­nim ure­dima i samos­ta­nima Kotorske biskupije

Božićna pos­la­nica – 2015.

Na blag­dan Bezgrješne Blažene Djevice Marije sveti Otac Franjo uveo nas je u Svetu godinu milo­srđa i u tom ozra­čju Božjeg milo­srđa sla­vimo blag­dan Kristova rođe­nja, sla­vimo blag­dan Onoga po kome nam je nebe­ski Otac poka­zao da je bogat milo­sr­đem, da je bogat lju­bav­lju prema svome naj­iz­vr­s­ni­jem stvo­re­nju, prema čovjeku. Nebeski Otac dje­lo­tvor­nom lju­bav­lju poka­zuje da čovjeka, iako grješna, nije osta­vio po strani, da ga nije odba­cio, nego se u svo­joj njež­nosti spus­tio do sebi slič­nom stvo­re­nju; i objav­ljuje se u svoj svo­joj veli­čini. Uzeo je na sebe ljud­sku narav, sna­gom Duha Svetoga se utje­lo­vio u Marijinoj utrobi i ona ga rađa. Jedinorođeni se u Betlehemu pojav­ljuje kao dijete. Postaje čovjeku sli­čan u svemu osim u gri­jehu. Zapravo gri­jeh objav­ljuje i poka­zuje izvor Božjeg milo­srđa. Bog koji druge obo­ga­ćuje sam pos­tade siro­ma­šan. Postade siro­ma­šan da grješ­nog čovjeka obo­ga­titi svo­jim božanstvom.

Svaki bi od nas tre­bao uzvik­nuti: Kojeg li obi­lja dobrote, kojeg li obi­lja Božje lju­bavi! U svo­jim mis­lima i u tišini svoga srca obno­vimo to veliko otaj­stvo što se zbilo naj­prije u Nazaretu, kada se Krist sna­gom Duha Svetoga utje­lo­vio, a onda raz­miš­ljajmo što se zbilo u Betlehemu za vri­jeme rim­skog cara Augusta, koji je dao zapo­vi­jed da se pro­vede popis pučans­tva. (usp. Lk 2,1)

Čujmo kratki izvje­štaj Sv. Pisma o ovom doga­đaju: „Svi su išli, svatko u svoj grad, da se upišu. Tako i Josip, jer bijaše iz Davidove kuće uziđe sa svo­jom ženom Marijom, koja bijaše trudna, iz Galileje iz Nazareta u Judeju, u Davidov grad zvani Betlehem da se upiše. Dok su tu bili Mariji dođe vri­jeme da rodi” (Lk 2,3 – 6).

Pred našim očima sli­jede pri­zori one bla­žene noći kada se na zem­lji pojav­ljuje Jedinorođenac. Pred našim očima je štala sa Marijom i Josipom, doma­ćim živo­ti­njama, pas­tiri s nji­ho­vim sta­dima, anđeli, pje­sma: Slava Bogu na visini, a na zem­lji mir lju­dima dobre volje. U duhu pro­ma­tramo Mariju, nez­natnu služ­be­nicu Božju, kako u svom srcu raz­miš­lja o svim doga­đa­jima što se zbi­vaju s njom i oko nje. Možda nije ni svjesna da se s dola­skom nje­zina Sina na svi­jet, stra­nica Starog zavjeta okreće u novu stra­nicu Novog zavjeta.

Na svi­jet je došla Božja lju­bav, čovjek dobiva šansu da preko Jedinorođenca vidi Boga, da raz­go­vara s Njime, da čuje Njegove savjete, da čuje Njegove poruke, da dođe do spoz­naje da se Jahvin zakon sa Sinaja ne mije­nja. Listajući stra­nice Novoga zavjeta dola­zimo do saz­na­nja da Jedinorođenac iz Betlehema u krat­kom vre­men­skom raz­dob­lju od samo 33 godine čini velike stvari, sakup­lja svoje prve uče­nike. U Kristovom pro­gramu nakon Njegova uskr­s­nuća je stva­ra­nje nove zajed­nice – Crkve. U Njegovo ime pred­stav­nici Crkve, na čelu sa sti­je­nom Petrom, bit će spo­sobni da se suoče s raz­nim neda­ćama, ali toj zajed­nici neće moći naško­diti ni vrata pakla. Službenici Crkve, nas­ljed­nici apos­tola, pro­po­vi­je­dat će Božju riječ, dije­lit će vid­ljive zna­kove milosti Božje, dije­lit će svete sakramente.

Život Kristove zajed­nice bit će ispu­njen nevje­ro­jat­nim svje­do­če­njem sve do pro­li­je­va­nja muče­ničke krvi radi imena Isusova. Mučenici Crkve pos­tat će duhovno sjeme novih krš­ćana. Mnoge će tje­šiti Kristove riječi: Ne bojte se onih koji ubi­jaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti, radije se bojte onih koji i dušu i tijelo mogu baciti u pakao. (Usp. Mt 10, 28) Tih Kristovih svje­doka Crkva je imala kroz sva sto­ljeća, sve do dana današnjega.

Iščitavajući stra­nice života opće Crkve – neka nam ovo božićno vri­jeme, posebno u Godini milo­srđa, pomogne da sve više spoz­na­jemo da smo Božja stvo­re­nja, da smo kršteni u vjeri svo­jih otaca.

Važno je imati volju da pro­ši­ru­jemo zna­nje o svo­joj vjeri, da osje­ćamo potrebu biti što bolji prak­tični vjer­nici kojima je Jedinorođenac iz Betlehema temelj, sigur­nost ovog našeg pro­pu­to­va­nja k onoj jedi­noj, nebe­skoj domo­vini, gdje ćemo ga vječno uži­vati, gdje ćemo ga vječno gle­dati licem u lice. Trebamo biti svjesni da će nas u pro­pu­to­va­nju ovoga života hra­briti, tje­šiti, hra­niti vlas­ti­tim nebe­skim kru­hom. Ovo je božićno vri­jeme ide­alna šansa za naše vlas­tito isprav­lja­nje. Životni popravci su nužni ako mis­limo da se Novorođeni rodi u našim dušama, u našim savjes­tima. To će biti naše svje­do­če­nje u sva­kod­ne­vici ovo­ze­malj­skoga hoda.

S ovim mis­lima želim sre­tan i bla­gos­lov­ljen Božić vama i svim lju­dima dobre volje, vaš

† ILIJA, biskup

* * *

Božićna poruka župnika kotorskog don Antona Belana povodom nastupajućeg katoličkog Božića:

“Poštovani vjernici, Crkva liturgijom i narodnim običajima ide u susret božićnoj radosti, pa stoga u adventskoj pjesmi pjeva Već se bliži vrijeme blago, već se bliži onaj čas, kad će izić’ sunce drago, svanut’ svemu svijetu spas. Ipak, Božić nije Došašće, nije on ni devetnica Božiću u čast, nije Božić ni okićena grana, niti bogata trpeza, nije to ni zvuk orgulja, zvona ili tamburice, niti skladna pjesma zbora. Nije on ni napisana ili izgovorena čestitka, niti u crkvi postavljena betlehemska špilja. Nije Božić bezbroj ukrasnih žarulja ili ukrašeni izlog. On nije ni svečano odijelo, ni posijana pšenica ili sve rjeđa slama u našoj kući. Nije Božić ni naloženi badnjak, pa ni onda kada se trudimo da ga zaodjenemo u teološko ruho, pa ga nazivamo svetim drvom ili ognjem. Ne, nije to Božić! To pripada folkloru i etnologiji, ali sve to zajedno nam pomaže u definiranju Božića. Nas kršćane Evanđelje prisjeća na beskrajno dostojanstvo svakog pojedinca, dostojanstvo utemeljeno na božanskom izvoru i uviru života. Još više poradi uvjerenja da je u materijalnoj i vremenskoj ograničenosti čovjeka, kao i u njegovom duhovnom i moralnom nesavršenstvu, sam Bog pronašao dosta prostora i veličine da u nju smjesti svoje božansko postojanje”.

11 KOMENTARI

  • sto ti je sramota ,,domagoju” ? Reci, ne citamo ti uzvisene misli.
   SRECAN BOZIC RIMOKATOLICIMA ONIMA KOJI SU IZVORNI I NEOPTERECENI PODJELAMA !!!!!!!!!

   preskakaci su nesto drugo

   • četniče, Badnji dan je tuzan dan u krscanstvu. Badnji dan ste ti i tvoji zajedno sa vlasti kotorskom pretvorili u turisticki praznik.

    • ,,ja i moji” ?! Ti si neki ostrasceni kad tako zboris.
     Ako ce ti bit lakse i meni se tumbaje u stomak kad cujem pucnjavu i urlanje i po starom i po novom kalendaru, bez razlike.
     A daleko sam ti od vlasti, predaleko i nikad nisam u njoj bio.
     Napij se, tako je najbolje.

     • …………..i jos nesto, posto mi je supruga iz Splita, onda je ona ,,tvoja” a ne moja, jer je Hrvatica ?

    • …po čemu je Badnji Dan tužan dan u Kršćanstvu? Da nije zbog “istrage poturca”-u Katunskoj nahiji? Možda bi ga trebalo spojiti sa Uskrsom-radi uspostavljanja ravnoteže-između znanja i neznanja?

    • ,,MIR BOŽJI, ISUS SE RODI” – Domagoju, pročitaj malo, ako ne znaš o neodvojivosti Badnjeg Dana i Božića.

     Tako nabijen negativom si nešto pobrkao, nije Uskrs u decembru, pametnjakoviću !

 1. ja ne mogu izać ispred kuće od silnih pucajućih koktela, pištolja i raznih pirotehničkih sredstava.
  Ima li ko da zaustavi ove divljake , jer oni očito ne znaju što je Badnje veče i kako se slavi. Repriza će bit za 15 dana, po principu ko će jače.
  Ako su to blagi dani, onda sam ja Meril Strip !

 2. Ovaj sa zadnjim pasusom se danas presauhovao, jer da znam , on sluzi MISU, a ne liturgiju, iako se na isto svodi, ali ako je vec profesionalac, onda……….

 3. Ljudi, ako mislite da stevjernici i da slavite, NEMOJTE DANAS PUCATI , jer to nije dokaz vašeg vjerovanja.
  Naprotiv
  Sretni praznici svim vjernicima po oba kalendara.

  • Dobro jutro i neka je svima SRETAN BOŽIĆ volio bi da hrišćanske crkve objedine ovaj Dan.

   Slažem se s tobom Ivo, ne znam odakle im ovolika municija i forca da grme kao da se vraćaju iz kakve dobijene bitke na bojnom polju, a ne da slave Badnji Dan i Božić u krugu svoje familje, u Boki često i uz pravoslavne prijatelje, a sedmog januara obrnuto.

   Trebalo bi kako na ove Dane, tako i na svadbe PRIMIJENITI ZAKONSKE ODREDBE u vezi toga, iz više razloga.
   Pozdrav Skali i čestitke onima koji slave u njoj.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected]