Iz arhiva Skala radija: Ne može kotorska opština da ostane bez ičega (14. feb 2011.)

4

ruševina stare fabrike “Riviera”

Skala radio je branio interese Kotora od silnih ataka i nasrtaja.

Problem oko „Riviere“ još nije riješen, a prošla je cijela vječnost.

Sveznajućoj lokalnoj vlasti, vjerovatno savjetnici nijesu skrenuli pažnju da se pozabavi ovim pitanjem.

Imaju oni preče posla.

http://skalaradio.com/2011/02/14/ne-moze-kotorska-opstina-da-ostane-bez-icega/

Ne može kotorska opština da ostane bez ičega

Sinoć na Atlas televiziji, u plaćenom terminu, predstavio se gospodin Alan Kovačević, izvršni direktor Poslovnog centra “Riviera” iz Kotora.

Kovačević je kazao da je Opština Kotor prema Poslovnom centru “Riviera” postavila pravu bizniz barijeru što najbolje pokazuje desetogodišnje suđenje, koje je nazvao lakrdijom.

To je bio razlog da pitamo gradonačelnicu Kotora:

1. Da li je tačno da Poslovnom centru Riviera pripada 85.000 kvadrata po ugovoru koji je prilikom privatizacije sklopio sa državom Crnom Gorom.

Ugovorom o prodaji pravnog lica Henkel -Riviere Industrija od 25.06.2001.godine (Ov II .2518/01) kojim je preduzeće “Yu Fax” doo iz Beograda izvršilo kupovinu pravnog lica “Henkel -Austrija”-Beč, sa udjelom od 51 % i “Riviera” ad Kotor sa udjelom od 49 % za ukupnu kupoprodajnu cijenu preduzeća od 455.000 DEM a koji je u ime prodavca potpisao tadašnji stečajni upravnik g-din Draško Kovač, a u ime kupca “Yu Fax” doo iz Beograda g-din Alen Kovačević u odredbama člana 2. navedeno je da preduzeće ima pravo trajnog korišćenja zemljišta na kat.par. 73 ( površine 20.152 m2) i kat.par. 74 površine 64.439 m2) sve K.O. Privredna zona iako je u trenutku zaključenja ugovora na predmetnim nepokretnostima isključivo pravo korišćenja na predmetnom zemljištu imala Opština Kotor. Iz tog razloga (zbog raspolaganja tuđom stvari) je Opština Kotor podnijela 28.04.2010. godine tužbu radi utvrđivanja ništavnosti ugovora sa predlogom za utvrđivanje privremene mjere u parničnom postupku Posl.br. P.445/10.

Odredbama člana 419. stav 2. Zakona o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore (“Sl.list CG” br. 19/09) je izričito propisano da: zemljište za koje u postupku privatizacije ili stečaja nije plaćena tržišna nadoknada ostaje u svojini države.

Na osnovu uvida u Cenralni registar privrednog suda PC Riviera društvo za proizvodnju hemijskih proizvoda, trgovinu i usluge doo Kotor reg br. 50037343; matični broj 02054434 čija je osnovna šifra djelatnosti (24510) i naziv djelatnosti: proizvodnja sapuna i sličnih preparata registrovana je 05.08.2009.godine od strane osnivača: g-dina Gojka Kovačevića sa 63 %; Riviere AD sa 10 % i “Euro fax” doo sa 27 %. Napominjemo da PC Riviera nije evidentirana kao ugovorna strana u smislu gore navedenog Ugovora.

2. Kovačević tvrdi da na dugogodišnjem ročištu nije dolazio niko od pravnih zastupnika Opštine, što najbolje govori o tome koliko je Opština bila zainteresovana da spor dobije. Kovačević kaže da kad su konačno došli na ročište, vaš advokat priznaje “Rivieri” njihov protivtužbeni zahtjev. Da li je to tačno?

Nakon otuđenja i prodaje akcija Riviere AD, bez znanja Opštine, u cilju potpune zaštite i realizacije svojih prava Opština Kotor preko punomoćnika podnosi Osnovnom sudu u Kotoru 25.10.2006.godine tužbu protiv “Riviere” ad iz Kotora, “Riviera Industry” ad iz Kotora i “Expo Commerce” doo iz Kotora, kojim predlaže sudu da donese Presudu kojom se utvrđuje da je Opština Kotor vlasnik zemljišta koje je označeno kao kat.par. 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 278, 279 i objekata izgrađenih na njima, sve KO Škaljari I i upisano u Listu nepokretnosti br. 196 KO Škaljari I. Opština Kotor je takođe postavila i alternativni tužbeni zahtjev ukoliko sud nađe da osnovni tužbeni zahtjev nije osnovan i to u smislu da se obavezuju tuženi ad.1 .“Riviera“ ad iz Kotora, i tuženi ad.2.”Riviera Industry” da opštini Kotor kao jedinom vlasniku isplate nadoknadu po tržišnim cijenama za zemljište u Industrijskoj zoni, i to za kat.par. 66 ( 5.291 m2 zemljište ispod objekata), kat.par. 73 (20.152 m2) i kat.par. 74 ( 51.707 m2) KO Privredna zona u ukupnoj površini od 89.882 m2 zemljište ispod objekata i zemljište koje nije pokriveno objektima, upisanih u listu nepokretnosti br. 6 od 17.10.2006.godine i listu nepokretnosti br. 7 od 17.10.2006.godine izdatim od Uprave za nekretnine RCG PJ Kotor i to u ukupnom iznosu od 8.988.200,00 €, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.

Ovaj veoma složeni sudski postupak podrazumijevao je prethodna vještačenja i procjene vrijednosti nepokretnosti i uvid u komletnu upravnu i drugu dokumentaciju kojom su raspolagale Opština Kotor i pravni sljedbenici nekadašnjeg društvenog preduzeća Riviera Kotor i na svim ročištima su prisustvovali svi punomoćnici i ovlašćena lica za zastupanje prava i interesa Opštine Kotor

Nakon dvije i po godine Osnovni sud u Kotoru u parničnom predmetu P.564/06 13.03.2009.godine usvaja kao osnovan tužbeni zahtjev Opštine Kotor i utvrđuje da je Opština Kotor korisnik zemljišta koje je označeno kao 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 278, 279 i objekata izgrađenih na njima, sve K.O Škaljari I (sud nije razmatrao alternativni tužbeni zahtjev tužioca). Takođe, Osnovni sud je usvojio i protivtužbeni zahtjev “Riviera Industry”iz Kotora i utvrdio da je “Riviera Industry” doo iz Kotora korisnik nekretnina označenih kao parcela br. 73 u površini od 20.152 m2 i parcela br. 74 u površini od 64.439 m2, odnosno ukupno 84.591 m2, list nepokretnosti br. 6 K.O. Privredna zona. Opština Kotor.

Međutim, nezadovoljna gore navedenom presudom, prvotužena, ad “Riviera” iz Kotora zastupana po punomoćnicima, podnosi žalbu Višem sudu i Viši sud u Podgorici, u predmetu G.ž.br. 1993/09 10.11.2009.godine donosi Presudu kojom preinačava Presudu Osnovnog suda u Kotoru P.br.564/06 od 13.03.2009.godine i to samo u dijelu izreke pod stavom 1. koji se odnosi na ostvarivanje prava Opštine Kotor u odnosu na zemljište označeno kao 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 278, 279 i objekata izgrađenih na njima, sve K.O Škaljari I i upisano u Listu nepokretnosti br. 196 K.O Škaljari I.

Opština Kotor, izuzetno nezadovoljna Presudom Višeg suda u Podgorici ulaže Reviziju tužioca preko Osnovnog suda u Kotoru 09.12.2009. godine u zakonom propisanom roku, navodeći između ostalog i činjenicu da je Opština Kotor nakon sprovedenog postupka eksproprijacije zemljišta (nakon zemljotresa 1979. godine) pristupila realizaciji projekta izmještanja industrijskih pogona iz centra grada i preseljenja u Industrijsku zonu u Grblju, te da je za to zemljište isplatila ogroman iznos nadoknade po tržišnoj vrijednosti i da je na tom istom zemljištu omogućila tadašnjoj HI Rivieri da izgradi industrijske pogone na osnovu rješenja o lokaciji i odobrenju gradnje, a da je za uzvrat HI Riviera odlukom radničkog savjeta ustupila Opštini Kotor zemljište na staroj lokaciji u K.O. Škaljari. Međutim, gore navedenom presudom Višeg suda Opština Kotor ostaje potpuno bez zemljišta, a pravni sljedbenici HI Riviera Kotor , “Riviera” ad Kotor i “Riviera Industry” ad Kotor odjednom postaju vlasnici zemljišta i u K.O. Škaljari I (stara lokacija) i u K.O. Privredna zona (nova lokacija na kome je bila knjižena sve do donošenja prvostepene presude Opština Kotor kao korisnik i vlasnik).

Vrhovni sud Crne Gore u predmetu Rev.299/10 17.02.2010.godine donosi Presudu kojom se Revizija Opštine Kotor kao tužioca odbija kao neosnovana. Osnovni razlog za donošenje ovakve presude je nedostatak pismene forme ugovora o razmjeni spornih nekretnina, pri čemu očigledno faktička razmjena proizvodi pravno dejstvo samo  za HI Rivieru i njene pravne sljedbenike, ali ne i za Opštinu Kotor.

Iz gore navedenih razloga Opština je pokrenula tužbu radi utvršivcanja ništavnosti ugovora o prodaji pravnog lica Henkel Riviera Industry od 25.06.2001godine OV. II 2518/01 sa predlogom za utvrđivanje privremene mjere u parničnom postupku Posl. br. P. 445/10.

3. Kovačević kaže da ih Opština uvlači u decenijski spor a protiv trećeg lica a ispostavilo se da svo vrijeme tom trećem licu idu na ruku uz obrazloženje njihovim pravnicima da bi oni trebali biti kolateralna šteta, što ne priznaje pravna terminologija. O kojem se trećem licu radi ako ono zaista postoji kako tvrdi Kovačević?

Napominjemo da su tužene strane u P.br. 564/06 od strane Opštine Kotor kao tužioca bile ad1 Riviera AD iz Kotora, ad2 Riviera Industry iz Kotora i ad3. Expo Commerce iz Kotora (kao vlasnici privremenih objekata u K.O. Škaljari I koje su kupili od Campex-a odnosno od DP Riviere, odnosno u P.br. 445/10 Henkel Riviera Industry doo i Riviera AD Kotor i ostaj nejasno na koje treće lice davalac izjave misli i iz kog razloga sebe smatra kolateralnom štetom kada je očigledno da je u ovom slučaju oštećena samo Opština Kotor koja se godinama bori za zemljište koje je trebalo odavno da joj pripadne u K.O. Škaljari I na osnovu odluke Radničkog savjeta IHI Riviera br.10/90 OD 20.03.1990.godine, a po osnovu nadoknade za zemljište u K.O Privredna zona odnosno zahtijeva nadoknadu u novčanoj protivvrijednosti za eksproprisano zemljište u Privrednoj zoni u površini od 89.882 m2 zemljišta ,a po osnovbu Rješenja o eksproprijaciji koje je donijeto 20.10.1983. godine od kada bivšim vlasnicima isplaćuje ogromne iznose nadoknade po tržišnoj vrijednosti eksproprisane nepokretnosti .

4. Da li je zaključen ugovor između Rivijere i Opštine o zamjeni zemljišta i o kojoj se kvadraturi radi? Što je to što Kovačević potražuje a vi osporavate?

Ugovor o razmjeni zemljišta između IHI Riviera Kotor i Opštine Kotor nokada nije zaključen iz razloga što je za razmjenu saglasno odredbama člana 19. Zakona o obligacionim odnosima potrebna saglasnost ugovornih strana o bitnim sastojcima ugovora  tj. potrebna je obostrana saglasnost volja Uprkos preporuci Skupštine Opštine iz 1992. godine i odluci radničkog savjeta “Riviere” da se zemljište na staroj lokaciji ustupi Opštini Kotor a zemljište na novoj lokaciji ustupi IHI Rivieri, pravni sljedbenici IHI Riviera tačnije Riviera AD Kotor koja je ostala kao uknjiženi vlasnik na zemljištu u Škaljarima nije bila saglasna sa ovom razmjenom tražeći da pored zemljišta u Privrednoj zoni pravnim sljedbenicima “Riviere” pripadne i nadoknada po osnovu objekata na staroj lokaciji u Škaljarima odnosno da zadrži pravo vlasnosti na objektima u poluruševnom stanju .

Napominjemo da je površina zemljišta u K.O. Privredna zona nova lokacija navedena u tužbenom zahtijevu i znosi 89.882 m2, a površina zemljišta u K.O. Škaljari I stara lokacija cca 20.000 m2 od čega je ispod objekata cca 6000 m2

5. Kovačević tvrdi da mu je Opština onemogućila izgradnju super modernog šoping mola na 27 hiljada kvadrata ali da ste mu, i pored dozvole te radove stopirali.

U sudskom psotupku je zatražena privremena mjera zabrane raspolaganja i građenja na predmetnom zemljištu radi zaštite interesa Opštine Kotor i zatražen upis pred Upravom za nekretnine zabilježbe spora.

6. Koliko ovakav vid komuniciranja javnosti u susret predstojećem roćištu može da predstavlja svojevrstan pokušaj pritiska na sud?

Naravno da ovakav vid komuniciranja u javnosti i sada kao i prošli put uoči ročišta koje je zakazano za 16.02.2011.godine predstavlja nedozvoljeni pritisak na rad i nepristrasnost sudskih organa i iz tog razloga smo i sami izbjegavali da nastupamo u javnosti sa izjavama takve vrste s time što je više puta krajnje neosnovano i neumjesno narušavan ugled Opštine Kotor i zaposlenih u organima lokalne uprave o čemu smo obavijestili nadležne organe.

4 KOMENTARI

 1. Ko bi te razumio Jole?
  cekajmo da zavrsi taj postupak pa cemo vidjet ko je bio u pravu i je li Opstina mozda ne/namjerno tuzila kovacevica znajuci da ce izgubiti( slicno odigrano kao limenka?) …nego kovacevici su od Niksica grada ako ne grijesim?

 2. Da nebi Maje NAŠE-svirali bi ste vi drugojače! A ovako, dršte to za vazda,što dobiste pod repice..od Alena pridošlice…!!!Pi,POGANI OD POGANI..e su vam mili bjelosvjecki-ratni profiteri.. imovinu na ljuckoj krvi zarađenu-ne on, no oni te su ga u Kotor dognali…Ljep pozdrav iz ubavog-rodnog Prčanja..!!!!..I na kraju-ne pada mi na pamet da branim bivšu Kotorsku vlast-ali već kad se itendiš..u no što pojma nemaš-da ti kažem na ultimu jednu istinu-da privatizacija u našoj domovini-doskoro je počijevala na vašim kadrovima iz zmijolike-ikebana partigice SuDoPerice na dvoru gospodara Crne Gore-preo maloga mišića iz Plava veseloga ! A danas vele da je poslanik u bracku Sloveniju..bivšu trorukašicu u karađorđevića krvavu kraljevinu..?!!!

 3. Slavko odlicna tema…bravo!
  Jole..Jole…sta mislis koliko ce Opstina da plati stetu Kovacevicu koju mu je prouzrokovala
  (kad izgubi a mora izgubiti parnicu)….adv.Aprcovic i bivsi predsjednici OODPS…hoce li biti kolektivno ili individualno krivi ili nece uopste biti krivi ?
  Zamislite stetu koju su pretrpjeli kotorani sto umjesto trznog i poslovnig centra gledaju rusevine Rivijere….
  DPS ni rijeci o ovome a pogotovo ne oni sto pripisase imovinu fk Bokelja na sebe(ako je to tacno)..izvinite ako stvorise novi Bokelj..stari su zaduzili za 32miliona…GDJE NESTADOSE TOLIKO MILONA EURA
  GDJE JE SAD SDT I KATNIC? Jure li jos one sto oprase legalno zaradjeih 30hiljada eura?

 4. …a đe si Kovačeviću melene-Alene..što bi s’tobom i imovinom -u Baranji proknjiženom- u opancima prišiveno-na primorje dovezeno-u džako od šenice….? Veseo bio- oglasi se,pa nam reci-ko te u Kotor (ne)preskoči-okroči…? Što bi s’tvojom tekovinom- svom u krvi uknjiženo..? Od Baranjske te ravnice do Kotora i Grbajske sve ravnice-selo malo… vazda zvano -škola velja u Sutvari..?
  Oj Alene-živ nam da si-imovinu da okročiš..da je vrneš “šoping molu”-da prodaješ robu svoju…?

Ostavi odgovor Jole Drinjak... Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected]