Luka Kotor AD morala da poništi tender za postavljanje i nabavku sistema za privez mega kruzera

17
Upravna zgrada Luke Kotor AD

Više se nije imalo kud. Menadžment Luke Kotor AD je morao da donese Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke sistema za privez mega kruzera.

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki, kako smo ranije pisali donijela je 9. marta ove godine rješenje kojim, po službenoj dužnosti poništava Odluku Luke Kotor AD o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke sistema za privez megakruzera.

Tada je naloženo kotorskoj kompaniji da u ponovnom postupku otkloni nepravilnosti na koje joj je ukazano i da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja donese zakonitu odluku, kao i da o tome obavijesti Državnu komisiju za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Državna komisija je konstatovala da je obrazloženje Odluke naručioca Luke Kotor AD o izboru najpovoljnije ponude nejasno i  ne može se utvrditi kako je naručilac zaključio da je ponuđač Konzorcijum “Erlang” DOO  Nikšić i “lng-invest” DOO  Danilovgrad, dokazao da ispunjava obavezni  uslov za tender kojim je predviđeno da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

Tada je konstatovano da nema podataka o tome da li ponuđač za transport robe posjeduje odgovarajuća transportna vozila i plovne objekate kojima bi transportovao robu za montažu i povezivanje sidrenog sistema i pričvršćivanje bova uz angažovanje ronilaca do predviđene lokacije.

Iz obrazloženja odluke o izboru najpovoljnije ponude se to ne može vidjeti.

Komisija je utvrdila da je naručilac Luka Kotor AD naveo razloge koji su bili odlučujući pri ocjeni ponude ponuđača pomenutog konzorcijama kao ispravne, što predstavlja bitnu povredu pravila upravnog postupka Zakona o opštem upravnom postupku i bitnu povredu Zakona o Javnim  nabavkama.

Njima je propisano da se bitna povreda zakona odnosi na “propuste učinjene u postupku pregleda, ocjene, upoređivanja i vrijednovanja ponuda, a posebno nepostojanja razloga i dokaza na osnovu kojih je donijeta odluka”.

Zbog toga je Odluka Luke Kotor AD o izboru najpovoljnije ponude nezakonita, te je kao takvu treba poništiti.

Zašto Luka Kotor AD ranije nije željela da ispravi učinjene greške, i zašto  je proglasila najpovoljniju ponudu svjesna da krši Zakon o javnim nabavkama, jer konzorcijum za koga se opredijelila ne ispunjava uslove propisane tenderom, ne vidi se iz neogovornog odgovora izvršnog direktora ove kompanije Vasilija Kusovca na šest postavljenih pitanja Skala radija dostavljenih mejlom 3. marta ove godine. On je napiao da je procedura u toku za projekat nabavke i postavljanja Mooring sistema na poziciji Plagenti i ni riječ više.

Sada se vidi koliko je zaista procedura u toku i koliko ima istine u objašnjenju čelnika ove kompanije zbog čijeg ćemo nemara i nestručnisti svi da ispaštamo. Pa i oni koji ih zdušno podržavaju obmajujući javnost svjesno ili nesvjesno da neko uporno hoće da proda luku Kotor i da su upravo oni, od čijeg rada grad na žalost nije imao do sada gotono nikakve koristi posljednji bastion odbrane. Od koga? Valjda od njih samih!

Sada je jasno da je menadžmentu i ljudima zaduženim za javne nabavke neko vjerovatno sugerisao da konačno moraju da poštuju zakon i da donesu Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke za postavljanje priveza za mega kruzera na Plagentima, što znači da do početka kruzing sezone neće biti ništa od obećanja koje je Luka Kotor AD dala kruzing kompanijama.

To će predstavljati veliki problem kada je u pitanju sigurnost brodova, ali i veliki stepen neodgovornosti povodom oštrog reagovanje kruzing kompanija, koje su ranije upozorile da se ovaj  problem mora pod hitno riješiti.

Da li će zbog ovoga propusta neko odgovarati jer se radi o većinskoj državnoj imovini, od koje 57% pripada opštini Kotor, ostaje da se vidi.

Slavko Mandić

Prenosimo tekst Odluke u cjelosti.

Naručilac “Luka Kotor”A.D.Kotor,
Broj 0306-326
Mjesto i datum Kotor 26/03/2015

ODLUKA
O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naručilac:
“Luka Kotor”A.D.Kotor
Kontakt osoba/e:
Bojan Konjević dipl.oec.
Adresa:
Park Slobode 1
Poštanski broj:
85330
Grad:
Kotor
Identifikacioni broj:
02044188
Telefon:
032/325-573
Fax:
032/325-573
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
www.portofkotor.co.me

II Mjesto i datum objavljivanja javnog poziva

(U slučaju da je javna nabavka sprovedena u otvorenom postupku javne nabavke, ograničenom postupku javne nabavke, pregovaračkom postupku javne nabavke sa prethodnim objavljivanjem javnog poziva , dodjeli ugovora o javnoj nabavci putem konkursa, dodjeli ugovora o javnoj nabavci putem okvirnog sporazuma)

Portal Uprave za javne nabavke http://www.ujn.gov.me/ , dana 17/10/2014

(U slučaju da je javna nabavka sprovedena u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno po pozivu za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga, poziv je dostavljen sledećim ponuđačima):

III Predmet javne nabavke

Robe

Radovi

Usluge

IV Opis predmeta javne nabavke

44111600-7 | Blokovi
34515100-1 | Bove

Opis (dodatak)

Nabavka sistema za privez megakruzera (mooring buoys)

V Procijenjena vrijednost javne nabavke

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u erurima sa uračunatim PDV-om: 1000000.00 €

VI Postupak javne nabavke

Saglasnost Uprave za javne nabavke broj: od godine.

VII Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

da

ne

VIII Razlog obustavljanja postupka javne nabavke

(član 105 Zakona o javnim nabavkama):

1) nije dostavljena nijedna ponuda i/ili nijedna ispravna ponuda

IX Obrazloženje razloga obustavljanja postupka javne nabavke

“Luka Kotor” AD Kotor je kao naručilac u smislu člana 2 Zakona o javnim nabavkama, dana 17.102.014 godine objavila na portalu Uprave za javne nabavke Poziv za javno nadmetanje broj 0306-1856 za otvoreni postupak javne nabavke sistema za privez mega kruzera.

Po predmetnom Pozivu za javno nadmetanje ponude su dostavili ponuđač “Yu briv” DOO Kotor i Konzorcijum “Erlang” DOO Nikšić i “Ing Invest” DOO Danilovgrad.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je 10.11.2014 godine kako je i naznačeno u Pozivu za javno nadmetanje, a istom su prisustvovali predsjedavajući i svi članovi Komisije naručioca za javno otvaranje i vrednovanje ponuda, kao i ovlašćeni predstavnici Konzorcijuma “Erlang” DOO Nikšić i “Ing Invest” DOO Danilovgrad i ponuđača “Yu briv” DOO Kotor o čemu je istog dana sačinjen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda broj 0306-1966/1, koji sadrži sve podatke predviđene članom 98 stav 5 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuda ponuđača “Yu briv” DOO Kotor je Zaključkom Komisije naručioca za otvaranje i vrednovanje ponuda broj 0306-1969 od 10.11.2014 godine odbačena kao neblagovremena i ista je uz dopis broj 0306-1969/2 od 10.11.2014 godine, u skladu sa članom 78 Zakona o javnim nabavkama neotvorena vraćena i uredno uručena odnosnom ponuđaču, kao i naprijed navedeni Zaključak, o čemu postoji dokaz u spisima predmetne javne nabavke i protiv Zaključka Državnoj komisiji nije izjavljena žalba, te je navedeni Zaključak.

Po ovom Pozivu naručilac je donio Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj 0306-2033 od 25.11.2014 godine kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača Konzorcijum “Erlang” DOO Podgorica i “Ing Invest” DOO Danilovgrad.

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je u postupku kontrole javne nabavke po predmetnom Pozivu za javno nadmetanje i po žalbi “Yu briv” DOO Kotor od 11.12.2014 godine izjavljenoj protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude donijela Rješenje broj UP. 0905-770/5-2014 od 30.12.2015 godine kojim je odbačena izjavljena žalba “Yu briv” DOO Kotor kao neuredna, poništena Odluka o izboru najpovoljnije ponude, Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda i Izvještaj o postupku javne nabavke i predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje.

Izvršavajući navedeno Rješenje, “Luka Kotor” AD Kotor je donijela Odluku o izboru najpovoljnije ponude 0306-63 od 23.01.2015 godine kojom je kao najpovoljnija izabrana ponuda Konzorcijuma “Erlang” DOO Podgorica i “Ing Invest” DOO Danilovgrad.

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki je u postupku ponovne kontrole javne nabavke po predmetnom pozivu za javno nadmetanje i po žalbi “Yu briv” DOO Kotor od 06.02.2015 godine izjavljenoj protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude donijela Rješenje broj UP. 0902-770/8-2014 od 09.03.2015 godine kojim je odbačena izjavljena žalba “Yu briv” DOO Kotor kao neuredna, poništena Odluka o izboru najpovoljnije ponude, Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda i Izvještaj o postupku javne nabavke i predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje.

U ponovnom postupku i odlučivanju, postupajući po Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki UP. 0902-770/8-2014 od 09.03.2015 godine utvrđeno je kako slijedi:

Naručilac je shodno članu 132 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano: “Naručilac je dužan da postupi po odluci i o tome obavijesti Državnu komisiju u ostavljenom roku”, kao i shodno članu 237 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku kojim je propisano “Ako drugostepeni organ nađe da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni organ, on će svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. U tom slučaju, drugostepeni organ je dužan svojim rješenjem da ukaže provstepenom organu u kom pogledu treba dopuniti postupak, a prvostepeni organ je dužan u svemu da postupi po drugostepenom rješenju i da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema predmeta donese novo rješenje”, dužan da uvaži činjenične nalaze i pravne stavove u odnosu na ponudu ponuđača Konzorcijum “Erlang” DOO Nikšić i “Ing-invest” DOO Danilovgrad iznijete u Rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj UP. 0905-770/5-2014 od 30.12.2015 godine i Rješenju broj UP. 0902-770/8-2014 od 09.03.2015 godine. U vezi sa tim, Državna komisija je u svom Rješenju broj UP. 0902-770/8-2014 od 09.03.2015 godine utvrdila i ukazala naručiocu u kom pogledu treba dopuniti postupak: “Državna komisija nalazi da je iz obrazloženja Odluke naručioca o izboru najpovoljnije ponude nejasno i ne može se utvrditi kako je naručilac zaključio da je ponuđač Konzorcijum “Erlang” DOO Nikšić i “Ing Invest” DOO Danilovgrad dostavljenim dokazima dokazao da ispunjava obavezni uslov iz take VII Poziva za javno nadmetanje i Prilog II Tenderske dokumentacije, kojim je predviđeno da u predmetnom postupku javne nbavke može da učestvuje samo ponuđač koji je, između ostalog, registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke. S obzirom na specifikaciju predmeta nabavke iz Knjige II Tenderske dokumentaacije. Neime, naručilac je u Knjizi II Tenderske dokumentacije predvidio da predmet konkretnog postupka javne nabavke, između ostalog, obuhvata transport robe koja je predmet nabavke (upotreba odgovarajućih transportnih vozila i plovnih objekata) do predviđene lokacije i montažu i povezivanje sidrenog sistema i pričvršćivanje bova uz angažovanje ronilaca, te u pojašnjenjeu Tenderske dokumentacije broj 0306-1950 od 05.11.2014 godine, predvidio da je obaveza ponuđača dopremanje, pozicioniranje i montaža predmeta javne nabavke, ali iz obrazloženja Odluke o izboru najpovoljnije ponude se ne može utvrditi i nejasno je koje šifre djelatnosti koje su u ponudi izabranog konzorcijuma dostavljene za “Erlang” DOO Nikšić obuhvataju transport robe do predviđene lokacije i montažu i povezivanje sidrenog sistema i pričvršćivanje bova uz angažovanje ronilaca, imajući u vidu da je članom 3 Ugovora o konzorcijumu “Erlang” DOO Nikšić zadužen, između ostalog, za transport robe do predviđene lokacije i montažu i povezivanje sidrenog sistema I pričvršćavanje bova uz angažovanje ronilaca, pa iz navedenog proizilazi da je obrazloženje Odluke o izboru najpovoljnije ponude, u smislu člana 203 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku, potpuno utvrđeno činjenično stanje na kome je naručilac zasnovao razloge koji su bili odlučni pri ocjeni ponude “Erlang” DOO Nikšić i “Ing Invest” DOO Danilovgrad kao ispravne i razloge koji, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na odluku kakva je data u dispozitivu Odluke što predstavlja bitnu povredu upravnog postupka iz člana 226 stav 2 tačka 7 Zakona o opštem upravnom postupku, kao i bitnu povredu zakona iz člana člana 134 tačka 7 ZJN kojim je propisano da je bitna povreda zakona u postupku javne nbavke “propusti učinjeni u postupku pregleda, ocjene, upoređivanja i vrednovanja ponuda, a posebno nepostojanje razloga i dokaza na osnovu kojih je donijeta odluka”, zbog čega je Odluka naručioca o izboru najpovoljnije ponude nezakonita, te je kao takvu treba poništiti. Prilikom zauzimanja ovakvog stave Državna komsija je imala u vidu I mišljenje Zavoda za statistiku broj 01-30/2 od 19.01.2015 godine u kojem je navedeno “U vezi sa opisom koji ste dali u Zahtjevu, mišljenja smo da je djelatnost: nabavka sistema za privez mega kruzera definisana u klasifikaciji djelatnosti pod: grupa 46.90. nespecijalizovana trgovina na veliko; grupa 46.73 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom I sanitarnom opremom; grupa 47.52 trgovina na malo metalnom robom, bojama I staklom u specijalizovanim prodavnicama; grupa 47.78 – ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama” ali nalazi da isto nije od uticaja na drugačiju odluku u ovoj pravnoj stvari jer su datim mišljenjem obuhvaćene samo djelatnosti koje se odnose na nabavku robe, ali istim nije obuhvaćena djelatnost transporta robe uz upotrebu odgovarajućih transportnih vozila i plovnih objekata do predviđene lokacije i montaža i povezivanje sidrenog sistema i pričvršćavanje bova uz angažovanje ronilaca, koje djelatnosti su takođe dio predmetne javne nabavke, a to posebno imajući u vidu da je naručilac na osnovu mišljenja Inženjerske komore datog u aktu broj 01-3421/3 od 13.08.2014 godine u tački VII Poziva za javno nadmetanje I Prilogu II Tenderske dokumentacije kao obavezan uslov predvidio da su ponuđači dužni da dokažu da posjeduju licence za izvođenje geodetskih radova I izvođenje građevinskih I građevinsko – zanatskih radova na objektima visokogradnje, iz čega proizilazi da predmet javne nabavke nisu samo robe I usluge koje su nužno vezane za isporuku robe, već i određeni radovi”.

Na osnovu člana 132. stav 5 u vezi sa članom 105. stav 1 tačka 1. Zakona o javnim nabavkma i člana 237. stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku, a postupajući po riješenju Državne komisije za kontrolu postupka javne nabavke broj: UP. 0902-770/8-2014 od 09.03.2015.god. Naručilac “Luka Kotor” A.D. Kotor donosi Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke iz razloga što nije dostavljena nijedna ispravna ponuda. Ovo iz slijedećih razloga:

Po predmetnom Pozivu za javno nadmetanje ponude su dostavili ponuđač “Yu briv” DOO Kotor i Konzorcijum “Erlang” DOO Nikšić i “Ing Invest” DOO Danilovgrad.

Ponuda ponuđača “Yu briv” DOO Kotor je Zaključkom Komisije naručioca za otvaranje i vrednovanje ponuda broj 0306-1969 od 10.11.2014 godine odbačena kao neblagovremena i ista je uz dopis broj 0306-1969/2 od 10.11.2014 godine, u skladu sa članom 78 Zakona o javnim nabavkama neotvorena vraćena i uredno uručena odnosnom ponuđaču, kao i naprijed navedeni Zaključak, o čemu postoji dokaz u spisima predmetne javne nabavke i protiv Zaključka Državnoj komisiji nije izjavljena žalba.

Ponuda ponuđača Konzorcijum “Erlang” DOO Podgorica i “Ing Invest” DOO Podgorica je neispravna u smislu člana 100 stav 1 tačka 1) Zakona o javnim nabavkama iz slijedećih razloga:

Tačkom IV Poziva za javno nadmetanje (Predmet javne nabavke) za predmet konkretnog postupka određena je nabavka sistema za privez megakruzera (mooring buoys), zatim tačkom VII predmetnog Poziva (Uslovi i podobnost ponuđača) i Prilogom II Tenderske dokumentacije (Dokazi o podobnosti ponuđača) predviđeno je: ”U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1. je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke… Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz tačke VII podtačka 1 do 4 ovog obrasca, podnose se u formi predviđenoj čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama i to: 1. Dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju…Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja: … 2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama): Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem dokaza i to: 1. Opis tehničke opremljenosti; 2. Izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova…“. Dalje, Knjigom II Tenderske dokumentacije predviđeno je da predmet javne nabavke obuhvata 1. Bova (plutače), 2. Sidreni lanac (dužina 27,5 m), 3. Sidreni lanac (dužina 13,75m), 4. Završna karika (end link), 5. Vezna karika spojki (kenter shackle), 6. Gambet (tip anchor shackle, end shackle), 7. Vrtuljak (swivel), 8. Spojna ploča sa rupama (triangle plate) 1+4, 9. Spojna ploča sa rupama (triangle plate) 1+3, 10. Sidreni betonski blokovi (corpo morto), 11.Transport robe predmetne nabavke (upotreba odgovarajućih transportnih vozila i plovnih objekata) do predviđene lokacije, date skicom u prilogu; 12. Pozicioniranje sidrenih AB blokova na skicom predviđenoj lokaciji uz angažovanje potrebne mehanizacije-dizalica i geodetske firme tj. ovlašćenih lica sa opremom za utvrđivanje datih koordinata za pozicioniranje; 13. Montaža i povezivanje sidrenog sistema i pričvršćivanje bova, u svemu prema priloženim skicama „sistem za privez megakruzera (mooring buoys)“ uz angažovanje ronilaca“.

“Luka Kotor AD Kotor, kao naručilac je u Pojašnjenju Tenderske dokumentacije broj 0306-1950 od 05.11.2014.g. na pitanje zainteresovanog lica: „Da li je za izvršenje predmetnih radova potrebno angažovati, između ostalog, i autodizalicu? Da li ponuđač mora biti opremljen sa autodizalicom ili je autodizalica obaveza Luke Kotor kao naručioca?“ dala sljedeći odgovor: „Obaveza ponuđača je dopremanje, pozicioniranje i montaža predmeta javne nabavke po pozivu broj 0306-1856 Mjesto i datum Kotor 17.10.2014.god.“.

Uvidom u ponudu ponuđača Konzorcijum „Erlang“ DOO Podgorica i „Ing-invest“ DOO Danilovgrad, utvrđeno je da sastavni dio iste čini:
1.Ugovor o konzorcijumu, zaključen dana 10.11.2014.g. između „Erlang“ DOO Nikšić kao prvog člana i „Ing-invest“ DOO Danilovgrad kao drugog člana, u kojem je u članu 3 navedeno: „Prvi član je odgovoran za izvođenje cjelokupnih građevinskih i građevinsko – zanatskih radova iz oblasti visokogradnje, nabavku komplet opreme i materijala za sistem za privez megakruzera (bove, sidreni lanci, završne karike, vezne karike-spojke, gambrete, vrtuljke, spojne ploče sa rupama, sidreni betonski blokovi), transport robe do predviđene lokacije, pozicioniranje sidrenih blokova uz upotrebu mehanizacije i montažu i povezivanje sidrenog sistema i pričvršćivanje bova uz angažovanje ronilaca iz javnog poziva i tenderske dokumentacije… “,
2.ovjerena kopija Izvoda iz Centralnog registra privrednih subjekata reg. br. 5-0129810/011 od 30.10.2014.g. u kojem je navedeno da je pretežna djelatnost „Erlang“ Društvo za građevinarstvo i usluge DOO – Nikšić 4120-Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada,
3. ovjerena kopija Potvrde Centralnog registra privrednih subjekata broj 03/2-6777/2-14 od 25.09.2014.g. u kojem je navedeno da je „Erlang“ Društvo za građevinarstvo i usluge DOO – Nikšić registrovan za obavljanje i sljedećih djelatnosti:
2511-Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija;
2593-Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga;
2594- Proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda;
2599-Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda;
3320 – Montaža industrijskih mašina i opreme;
4110 – Razrada građevinskih projekata;
4120-Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
4211 – Izgradnja puteva i autoputeva;
4212-Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica;
4213-Izgradnja mostova i tunela;
4221-Izgradnja cjevovoda;
4222-Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
4211 – Izgradnja puteva i autoputeva;
4299-Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih;
4311-Rušenje objekata;
4312-Priprema gradilišta;
4313-Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
4321-Postavljanje električnih instalacija;
4322-Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje; 4329-Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
4331-Malterisanje;
4339-Ostali završni radovi;
4391-Krovni radovi;
4399-Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
4615-Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe;
4672-Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
4673-Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
4674-Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje;
4690-Nespecijalizovana trgovina na veliko;
4752-Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
4778-Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
7111-Arhitektonska djelatnost;
7111-Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
7120-Tehničko ispitivanje i analize…“.

Naručilac se dana 23.03.2015 godine obratio Zavodu za statistiku sa zahtjevom u kome je navedeno: “Obraćamo se Zavodu za statistiku, kao nadležnom organu za primjenu Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (”Sl. list Crne Gore”, broj 18/11), za davanje stručnog mišljenja koje šifre djelatnosti, prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti, obuhvataju predmet javne nabavke koji je opisan u Pozivu ”Luka Kotor” A.D. Kotor broj 0306-1856 od 17.10.2014 godine za nabavku sistema za privez megakruzera (mooring bouys), Tenderskoj dokumentaciji i pojašnjenjima datim po zahtjevu zainteresovanih lica (koja čine sastavni dio Tenderske dokumentacije), koje dostavljamo u prilogu ovog Zahtjeva. Preciznije, za koje šifre djelatnosti treba da bude registrovan ponuđač kako bi dokazao da ispunjava obavezan uslov da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke u ovom postupku javne nabavke ”Luka Kotor” A.D. Kotor. Ovaj zahtjev se odnosi na predmet javne nabavke koji je bliže opisan u Knjizi II Tenderske dokumentacije redni broj 11 (transport robe predmetne nabavke – upotreba odgovarajućih trasnportnih vozila I plovnih objekata – do predviđene lokacije date skicom u prilogu), 12 (pozicioniranje sidrednih AB blokova na skicom predviđenoj lokaciji uz angažovanje potrebne mehanizacije – dizalica I geodetske firme tj. Ovlašćenih lica sa opremom za utvrđivanje datih koordinata za pozicioniranje) i 13 (montaža I povezivanje sidrednog sistema I pričvršćivanje bova, a u svemu prema priloženim skicama “system za privez mega kruzera “Mooring buoys” uz angažovanje ronilaca). Molimo da prilikom zauzimanja stanovišta i davanja stručnog mišljenja po ovom pitanju imate u vidu da nam je odgovor hitno potreban”. Postupajući po navedenom zahtjevu, Zavod za statistiku je u aktu broj 01-957/2 od 25.03.2015 godine naveo: “…U vezi sa opisom koji ste dali u zahtjevu, mišljenja smo da djelatnost: nabavka sistema za privez megakruzera, definisana u Klasifikaciji djelatnosti pod:
Grupa 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
Grupa 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko;
Grupa 46.73 Trgovina na veliko, drvetom građevinskim materijalom I sanitarnom opremom;
Grupa 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
Grupa 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
Grupa 49.41 Drumski prevoz tereta;
Grupa 50.20 Pomorski I priobalni prevoz tereta;
Grupa 71.12 Inženjerske djelatnosti I tehničko savjetovanje;
Grupa 77.32 Iznajmljivanje I lizing mašina I opreme za građevinarstvo…”

Pri ovako utvrđenom činjeničnom stanju, naručilac nalazi da ponuđač Konzorcijum “Erlang” DOO Nikšić i “Ing-invest” DOO Danilovgrad dostavljenim dokazima nije dokazao da ispunjava obavezni uslov iz tačke VII Poziva za javno nadmetanje i Priloga II Tenderske dokumentacije, kojim je predviđeno da u predmetnom postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je, između ostalog, registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, s obzirom na specifikaciju predmeta nabavke iz Knjige II Tenderske dokumentacije. Naime, naručilac je u Knjizi II Tenderske dokumentacije predvidio da predmet konkretnog postupka javne nabavke, između ostalog, obuhvata transport robe koja je predmet nabavke (upotreba odgovarajućih transportnih vozila i plovnih objekata) do predviđene lokacije i montažu i povezivanje sidrenog sistema i pričvršćivanje bova uz angažovanje ronilaca, te u Pojašnjenju Tenderske dokumentacije broj 0306-1950 od 05.11.2014.g. predvidio da je obaveza ponuđača dopremanje, pozicioniranje i montaža predmeta javne nabavke. Prednje posebno imajući u vidu naprijed navedeno mišljenje Zavoda za statistiku. Međutim, iz dostavljenih dokaza tog ponuđača se utvrđuje da šifre djelatnosti, koje su u ponudi konzorcijuma dostavljene za ”Erlang” DOO Nikšić, ne obuhvataju transport robe do predviđene lokacije i montažu i povezivanje sidrenog sistema i pričvršćivanje bova uz angažovanje ronilaca (šifre djelatnosti 49.41 Drumski prevoz tereta; 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta; 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo), imajući u vidu da je članom 3 Ugovora o konzorcijumu “Erlang” DOO Nikšić zadužen, između ostalog, za transport robe do predviđene lokacije i montažu i povezivanje sidrenog sistema i pričvršćivanje bova uz angažovanje ronilaca.

Imajući u vidu sve navedeno, a posebno nalog Državne komisije za kontrolu postupka javne nabavke iz Rješenja broj UP. 0902-770/8-2014 od 09.03.2015.godine, shodno odredbama člana 132. stav 5 u vezi sa članom 105. stav 1 tačka 1. Zakona o javnim nabavka, Naručilac je donio odluku kao u dispozitivu.

X Datum donošenja odluke o obustavljanju postupka javne nabavke

26/03/2015 godine

XI Pravna pouka

Ukoliko smatraju da su im Odlukom o obustavljanju postupka javne nabavke, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana dostavljanja Odluke o obustavljanju postupka javne nabavke.

17 KOMENTARI

 1. vezivace se brodovi za plutace u luku podgorica ako ne odbranimo kotorsku luku od ove bande. A cine sve da je presele gore samo zaboravljaju da brodovi dolaze zbog Boke i Kotora a ne zbog AD Luka Kotor

 2. Osnovno je pitanje KO STOJI iza malverzacija i bezakonja u Luci Kotor.
  To pitajte i to istražite Radio Skala?!!!!!!!!

  • Znas sto Bole niko se ne kopca ostraga na pucad . Ka da se ne zna ko stoji, jedna velika ergela bon vivana koji su lukavi kao pantagane. A nemo mi rec da ne znas ko stoji iza svega toga, no ce ti Skala biti istrazni sudija i sprovoditelj zakona i kazni. Oni su samo servis u sluzbi gradjana i to obavljaju da nemam rijeci i pohvale. Mnogo cega se ne bi znalo da nije njih kao nezavisnoga radija !!!
   Bravo nasa Skala !!!

   • Imate pravo Ledolino, glavni je jedan iz te ergele konja race Lipicaner, tako se i ponasa, sve na njega dubi a okle, prepotenca samo tako a lupez da ga nema na svijet !!! Mutivoda, mutikasa…

 3. Ko išta imalo zna o javnim nabavkama, lako ce zključititi da je odluka o obustavljanju ovog postupka procedeuralna i u skladu sa zakonom. To sto je neka firma registrovana za veci broj djelatnosti ne znaci da ne moye da ucestvuje na tenderima. Procitajte malo zakon i ne pisite navijacki.

  • U javno objavljenom pozivu za javno nadmetanje, Luka Kotor je definisala sledeće:
   “S obzirom na činjenicu da u današnjoj kruzing industriji preovladava trend gradnje kruzera dužine LOA 320m, tako je imperativ da “Luka Kotor” A.D. Kotor obezbjedi bezbijedan vez pomenutih plovila.”
   Nesporan je Vaš navod da na tenderima može učestvovati firma koja je registrovana za veći broj djelatnosti. Ali da bi bilo jasnije, zašto je baš u ovom javnom pozivu isključena tačka 1. člana 69. Zakona o javnim nabavkama da je za ispunjenje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti neophodno dokazati, između ostalog, dostavljanjem dokaza sa listom glavnih isporuka u poslednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka.
   Da li smatrate da firma koja nije izvela ni jednu približno sličnu isporuku i ugradnje opreme, bez obzira na to za koje djelatnosti je registrovana, može da zadovolji potrebe naručioca da obezbjedi bezbjedan vez kao što su kruzeri dužine LOA 320 m, i zar samo ovaj podatak nije bio dovoljan razlog da se u startu ponuda takvog ponuđača ocjeni neispravnom?

 4. Pitam kao i prošli put, kad je Mandić pisao da Luka mora na popravni iz javnih nabavki sve ljude u Kotor koji olako nasijedaju što je to luka kapitalno učinjela i dala za razvoj grada.Toliko brodova i prihoda ali i bezakonja u naplati itd.Čitajte i analizirajte Slavkova štiva o tome.Biće jasnije.
  Ako se izuzmu oni koje sponzoriše sa 200, 300, 150 i 100 eura pa je brane i proturaju priču kako se ovo piše i kako se vodi hajka da bi Luku prodal i da bi zadnje iz Kotora pasalo u Podgoricu.Uzelo se zista dosta, ali ovo sa tim nema blage veze.

  • Mozda bi tim velikim lokal-patriotama trebalo objasnit da je luka Kotor bila tu prije Krista, i da ce zauvjek ostati, ne moze je niko ponijeti, ali zato AD Luka Kotor koja sa njom trenutno gospodari je banda lopova, koji su uzurpirali tu “zlatnu koku” i naravno da ne misle tako lako da je puste, a sto je jos gore nesposobni su i za sebe sto dokazuje ovaj gore dokument, medjutim to utice na sve nas direktno ili indirektno, jer od brodova mnogi zaradjuju na ovaj ili onaj nacin, naravno samo u poslovima koje AD Luka Kotor, citaj vrh DPS-a, nije pokrila svojim pod-firmama (Shorex, KotorMar ..) jer gdje da dopuste da curi novac kad moze sve njima u dzep. Ovako dobro organizovanog legalnog lopovluka nema nidje u normalan svijet ! Tako da ovima koji pricaju da ne smijemo prodat luku treba objasnit sve i da hocemo ne mozemo je prodat, mozemo samo lupesku firmu sto i opet nije dobro, jer to bi znacilo da bi posli doma sa plijenom i nikome nista. Jedino pravo rijesenje za luku je prava inspekcija poslovanja i dovoljno mjesta u Spuz za drugove, pardon demokrat-socijaliste

 5. Mozemo biti zadovoljni.Kad ovo citam,s obzirom na paznju posvecenu ponistenju ove odluke,da se zakljuciti da ranije u Crnu Goru nije bilo ponistenja raspisanih tendera.Ova kampanja je okrenuta sprecavanju produzenja koncesije,sto bi bila tragedija.Produzenjem koncesije vrijednost luke bi znatno porasla bez obzir na njen buduci status.Nezadovoljstvo sa radom menadzmenta neznaci da se treba sprijeci produzenje koncesije cime bi se obezvrijedila njena vrijednost.Menadzeri su promjenjivi .l

  • Vido moramo biti zadovoljni neg što.Ako ikad sad sa sjajnim poslovanjem i šestim prstom.Samo ti vodi kampanju na ovaj način i biće svima jasan cilj.

 6. Eto, saznasmo da je nekakav “Elan”, Ering, Erging (kako li ga
  već zvahu) registrovan za proizvodnju svega i svašta. Čak i
  za izlivanje sidara i sidrenih lanaca!… Od patentnih do
  admiralitetnih – Hall, Danforth, Bruce, surgadura… Proizvode i
  maglu u koloru, ako vam treba. A jedan “Pomgrad” sa
  sedamdesetogodišnjom tradicijom u pomorskom
  građevinarstvu, ne bi mogao ponuditi sve ovo što ponudi
  ova cijenjena firma sa Krnova.
  Uh, čuvajte se uvijek onih koji svaštare.
  Čuvajte se prevaranata koji po pijacama nude lijek što
  liječi sve bolesti.

 7. Što će ti sad Mandiću na ovo odgovoriti direktor i ostali sručnjaci iz Luke ? Preko satelita vjerovatno da sve činiš da se Luka proda. A oni sve čne za dobrobit Luke Kotora,.Evo vidimo.Neka ih je sramota.Evo im karta kanta.BRAO

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected]