MarketingMARKETING SKALA RADIJA

-Cjenovnik usluga-

OGLASI


OGLASI
fizička lica
do 10 riječi,
preko svaka riječ 0.10 €
četiri emitovanja

3,00 eura

za jedan dan

OGLASI
pravna lica
do 10 riječi,
preko svaka riječ 0.30 €
četiri emitovanja

6.00 eura

za jedan dan


REKLAMNI SPOTOVI


REKLAMNI SPOT
do 30 sekundiemitovanje 10x dnevno
1 dan

20,00 €

7 dana

90,00 €

15 dana

140,00 €

30 dana

240,00 €

45 dana

290,00 €

60 dana

360,00 €

90 dana

510,00 €

6  mjeseci

950,00 €

9  mjeseci

1.450 €

12 mjeseci

2.000,00 €

emitovanja

00 – 24 h.

izrada epp spota 20,00 EUR

cijene su sa uračunatim PDV-om


 Kontakt telefon:
tel: + 382 (0)32 302 688
fax:+ 382 (0)32 302 569


Adresa:
Skala radio
Stari grad
Pjaca od kina
85330 Kotor
Crna Gora


Žiro račun: 520-243700-64
PIB 02357496
PDV br. 92/31-00164-3
MAXKO d.o.o.

* * * * *

POLITIČKI MARKETING-PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018.

POLITIČKI MARKETING-Cjenovnik

Kotor, 15. 02. 2018. godine
Broj 389

PRAVILA O IZVJEŠTAVANJU I PREDSTAVLJANJU KANDIDATA ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE KOJI ĆE BITI ODRŽAN1 15. APRILA 2018. GODINE

Na osnovu člana 96 b Zakona o elektronskim medijima (“SI. list CG”, br. 46/10, 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17) i Pravilnika Agencije za elektronske medije o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za predsjednika Crne Gore koji će biti održani 15.aprila 2018. godine, direktor MAXKO D.O.O. koji je osnivač Skala radija ( Skala radio ), donio je:

PRAVILA O IZVJEŠTAVANJU I PREDSTAVLJANJU KANDIDATA ZA PREDSJEDNIČKE IZBORE KOJI ĆE BITI ODRŽAN1 15. APRILA 2018. GODINE

Član 1

Ovim Pravilima se bliže uređuju uslovi za realizaciju prava i obaveza Skala radija u toku izborne kampanje za predsjednika Crne Gore, koji će biti održani 15. aprila 2018.godine.

Cilj Pravila je da se omogući nepristrasno, istinito i blagovremeno i informisanje građana o svim fazama postupka i različitim stavovima kandidata za predsjednika Crne Gore tokom izborne kampanje pod ravnopravnim uslovima za sve učesnike u izbornoj kampanji.

Član 2

Izborna kampanja počinje danom potvrđivanja kandidature za predsjednika Crne Gore i završava se 24 sata prije dana održavanja izbora.

Izborna tišina počinje 24 sata prije dana održavanja izbora i traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Predstavljanje kandidata za predsjednika Crne Gore u Skala radiju se ostvaruje kroz političko oglašavanje sa jasno naglašenim džinglom da se radi o plaćenom reklamnom oglašavanju.

Pravila o medijskom predstavljanju donosi, kao i razmatranju mogućih prigovora na rad emitera u toku izbora donosi i razmatra direktor Skala radija.

Član 3

Medijsko predstavljanje kandidata za predsjednika Crne Gore u toku izborne kampanje se ostvaruje u precizno označenim blokovima političkog oglašavanja.

Član 4

Medijsko predstavljanje mora biti lako prepoznatljivo i audio odvojeno od ostalih programskih sadržaja i mora biti jasno označeno audio obavještenjem „Predsjednički izbori 2018“.

Član 5

Skala radio tokom predizborne kampanje neće emitovati kulturno-umjetničke, dokumentarno-obrazovne, sportske i programe zabavnog sadržaja u kojima se pojavljuje kandidat kao učesnik.

Član 6

Političko oglašavanje na programu Skala radija stanice biće emitovano u posebnim blokovima.

Član 7.

Za istinitost i tačnost političkog oglašavanja odgovoran je naručilac, a za njegovu usklađenost sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, Zakona o medijima, Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama, Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i ovih Pravila odgovorno je preduzeće MAXKO D.O.O. koje je osnivač Skala radija.

Član 8

U toku izborne tišine nije dozvoljeno:

– medijsko predstavljanje kandidata za predsjednika Crne Gore u toku izborne kampanje se ostvaruje u precizno označenim blokovima političkog oglašavanja,
– objavljivanja procjena rezultata glasanja,
– emitovanje slogana ili simbola kandidata

Podatke o toku i rezultatima izbora Skala radio će označavati kao zvanične samo ako su saopšteni od strane nadležnog državnog organa za sprovođenje izbornog postupka, dok podaci saopšteni od strane drugih lica moraju biti označeni kao nezvanični.

Član 9

Kandidat ili nadležni državni organ za sprovođenje izbornog postupka može podnijeti prigovor na emitovani programski sadržaj Skala radija zbog kršenja obaveza propisanih članom 55. Zakona o elektronskim medijima i to:

– poštovanja privatnosti i dostojanstva građana,
– zaštite integriteta maloljetnih lica,
– čuvanja snimaka emitovanih sadržaja,
– davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti,
– poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja,
– unapređenja kulture javnog dijaloga i poštovanja jezičkih standarda,
– upotrebe jezika u radijskim i televizijskim programima.

Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se direktoru preduzeća MAXKO DOO Kotor-Skala radio, na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovih Pravila (Obrazac 1 – žalba direktoru preduzeća MAXKO DOO Kotor-Skala radio).

Direktor preduzeća MAXKO DOO Kotor-Skala radio dužan je da donese odluku o prigovoru, u pisanoj formi, u roku od 24 časa od prijema prigovora.
U skladu sa procedurom predviđenom Statutom preduzeća MAXKO DOO Kotor-Skala radio, građani i drugi subjekti mogu podnositi predstavke i prigovore direktoru preduzeća MAXKO DOO Kotor-Skala radio.

Član 10.

Protiv odluke direktora preduzeća MAXKO DOO Kotor-Skala radio o uloženom prigovoru može se podnijeti žalba Savjetu Agencije za elektronske medije, u roku od 24 časa od njenog prijema, na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovih Pravila      ( Obrazac 2 – Žalba Savjetu AEM-a).

Sastavni dio žalbe iz stava 1 ovog člana je:

– prigovor iz člana 15. ovih Pravila i

– odluka nadležnog organa emitera po prigovoru.

Član 11.

Propagandni audio materijal (spot) kandidata biće emitovani u posebnim blokovima na Skala radiju. Termine i redoslijed emitovanja propagandnog audio materijala (spotova) na programima Skala radija utvrdiće služba marketinga, vodeći računa da svi kandidati imaju iste uslove.

Predstavljanje propagandnog audio materijala (spotova), biće emitovano po redosljedu koji odredi služba marketinga Skala radiju, odnosno u posebno naznačenim blokovima.  Propagandni audio materijal mora biti dostavljen službi marketinga Skala radiju najkasnije 12 sati prije emitovanja.

Član 12.

Skala radio može da odbije da emituje audio materijal (spot) kandidata ako ocijeni da se u tim porukama krše Ustav i zakoni države Crne Gore ili ljudska prava, odnosno podstiču diskriminacija, mržnja, nasilje ili vrijeđa čast, ugled i privatnost građana ili drugih učesnika u kampanji.
Skala radiju će o odluci i razlozima odbijanja emitovanja video ili audio materijala (spota) obavijestiti kandidata, odnosno njegov izborni štab i emitovati video ili audio materijal (spot) nakon što nepravilnosti budu  otklanjene.

Član 13.

Ova Pravila stupaju na snagu istoga dana kada ih donese direktora preduzeća MAXKO DOO Kotor-Skala radio  i biće dostavljena zainteresovanim kandidatima kojima DIK potvrdi kandidaturu, postavljeni na sajt Skala radija kao i Agenciji za elektronske medijie.

MAXKO D.O.O. Skala radio Kotor

Direktor

Slavko Mandić