Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Kotor (2013-2014)

4

korupcija

Nacrt akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Kotor (2013-2014)

I UVODNI DIO

Strategijom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010 – 2014 i Inoviranim akcionim planom za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je Vlada Crne Gore donijela u julu 2011. godine, za oblast lokalne samouprave utvrđeni su strateški ciljevi, mjere, aktivnosti, nosioci aktivnosti, rokovi i indikatori uspješnosti realizacije mjera  i aktivnosti za  borbu  protiv korupcije na lokalnom nivou.

Navedenim dokumentima, između ostalih, utvrđena je i mjera kojom je predviđena obaveza usklađivanja lokalnih AP sa sektorskim AP, Strategijom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i Inoviranim AP (Mjera: „Usklađeni lokalni AP sa sektorskim AP, Strategijom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i  IAP”.

U cilju realizacije navedene mjere, formirana je Radna grupa koja je uradila Model usklađenog akcionog plana za bortu protiv kaorupcije u lokalnoj samoupravi, u čijem sastavu su bili predstavnici: Ministarstva unutrašnjih poslova, Zajednice opština, lokalne samouprave i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, uz podršku i učešće Kancelarije Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Navedeni Model je polazište dosadašnjem Radnom timu (dosadašnja Radna grupa za izradu i praćenje realizacije Programa borbe protiv korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Opštine Kotor), za izradu ovog Nacrta Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2013-2014. godina).

Sadržaj  Nacrta Akcionog Plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor, za period 2013-2014. godina

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor, za period 2013-2014. godina, urađen je na odnovu Modela usklađenog Akcinog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi.

U izradi Modela usklađenog Akcionog plana pošlo se od strateških ciljeva utvrđenih Strategijom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2010 – 2014 i Inoviranim akcionim planom za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala (jul 2011. godine), kao i od  mjera i aktivnosti koje su za lokalnu samoupravu utvrđene Modelom borbe protiv korupcije u lokalnoj samoupravi u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata.

U definisanju mjera i aktivnosti, takođe, uzeti su u obzir i novi propisi koji imaju za cilj eliminisanje i sprječavanje korupcije na državnom i lokalnom nivou, kao što su: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o unapređivanju poslovnog ambijenta,  Zakon o slobodnom pristupu informacijama i dr, kao i niz strateških i drugih dokumenata koji imaju za cilj jačanje lokalne samouprave i izgradnju njenih kapaciteta, kao i onih  kojima se utvrđuju standardi javne etike koje treba da ispuni lokalna samouprava u ostvarivanju postavljenih reformskih ciljeva da bi postala ”dobra lokalna samouprava”.

Nacrtom Akcinog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor 2013-2014. godina, u okviru svakog od sljedećih strateških ciljeva, utvrđene su mjere (39 mjera) i aktivnosti (97 aktivnosti), nosioci aktivnosti, rokovi za realizaciju i indikatori postignutih rezultata.

Strateški ciljevi u okviru kojih se utvrđuju mjere i aktivnosti su:

 1. Povećan stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne samouprave
 2. Poboljšana transparentnost u procesu planiranja, donošenja akata i njihovom sprovođenju uz poštovanje principa participativnosti
 3. Pojačana unutrašnja i spoljašnja kontrola rada lokalne samouprave
 4. Jačanje integriteta jedinica lokalne samouprave i primjena etičkih standarda u lokalnoj samoupravi
 5. Stvaranje uslova i podsticanje civilnog i privatnog sektora da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou
 6. Monitoring lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije

Svakako da napori državnih organa, organa lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji djeluju na ovom planu ne mogu dati željene rezultate u suzbijanju i eliminisanju korupcije u lokalnoj samoupravi ukoliko građani i svi subjekti u lokalnoj zajednici  nijesu uključeni ili ne podržavaju njihove napore u realizaciji utvrđenih antikorupcijskih mjera i aktivnosti. Stoga je Nacrtom Akcionog plana ovom pitanju dat puni značaj na način što su, u okviru definisanih konkretnih antikorupcijskih mjera i aktivnosti nadležni organa Opštine dužni da u njihovoj realizaciji uključe civilni sktor, nevladine organizacije i privatni sektor, kao i sve druge zainteresovane grupe i organizacije u lokalnoj zajednici, kako bi se stvorio povoljniji ambijent i uslovi za organizacione promjene i izgradnju nove kulture rada i ponašanja u lokalnoj samoupravi.

Za sprovođenje uslađenog Akcionog plana u Opštini Kotor, odgovorni su svi organi u  lokalnoj samoupravi, a posebno oni organi u čijem djelokrugu rada su utvrđene obaveze i odgovornost za implementiranje reformskih i antikoruptivnih zakonskih propisa i za ostvarivanje ključnih principa na kojima se zasniva sistem lokalne  samouprave, transparentnost rada, učešće građana u procesu donošenja odluka i utvrđivanju lokalnih javnih politika i drugih.

Ključno tijelo za monitoring, izvještavanje i evaluaciju Akcionog plana za borbu protiv Korupcije u Opštini Kotor, biće Tim, odnosno Komisija koju će imenovati Predsjednik Opštine, nakon donošenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Kotor (2013-2014), na Skupštini opštine Kotor. Ovo tijelo je dužno da prati i izvještava Predsjednika Opštine, Skupštinu opštine, kao i nadležno Radno tijelo – Komisiju koju je formirao ministar unutrašnjih poslova za praćenje realizacije mjera i aktivnosti iz akcionih planova jedinica lokalne samouprave, Upravu za antikorupcijsku inicijativu, Zajednicu opština Crne Gore i druge nadležne državne organe po njihovom zahtjevu.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju Akcionog plana biće obezbijeđena iz Budžeta Opštine Kotor, u zavisnosti od konkretnih aktivnosti predviđenih ovim dokumentom.

STRATEŠKI CILJ

MJERA AKTIVNOST NOSILAC AKTIVNOSTI ROK INDIKATORI

OSTVARENIH REZULTATA

1. Povećan stepen odgovornosti i profesionalizma rada lokalne samouprave

1. Implementacija Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata 1. Izrada i donošenje Prostornog urbanističkog plana Opštine Kotor

2. Izrada i donošenje druge planske dokumentacije

– Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

– Predsjednik Opštine

– Skupština opštine

– Drugi identifikovani nosioci pojedinih aktivnosti (organi lokalne uprave, službe,  Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora i  javna preduzeća – JP Vodovod i kanalizacija Kotor i JKP Kotor)

Kontinuirano – Donijeti PUP Opštine Kotor

– Broj i vrsta  donijetih lokalnih planskih dokumenata

2. Indentifikovanje problema u primjeni Zakona i drugih propisa u oblasti uređenja prostora i izgradnji objekata 3. Izrada analiza, izvještaja i drugih materijala o problemima u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata – Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

– Predsjednik opštine

– Skupština opštine

– Drugi nosioci aktivnosti u ovim oblastima

Kontinuirano – Broj i vrsta održanih sastanka u cilju rješavanja utvrđenih problema

– Broj i vrsta izrađenih analiza, izvještaja i drugih stručnih materijala o stanju u uređenju prostora i izgradnji objekata u opštini

4. Izrada i donošenje odluka iz nadležnosti opštine na osnovu stručnog materijala o indentifikovanim problemima – Broj i vrsta donijetih odluka sa ciljem prevazilaženja indentifikovanih problema
3.Utvrđivanje stanja u prostoru i preduzimanje pripremnih aktivnosti radi implementacije Zakona o legalizaciji neformalnih objekata 5. Detaljno snimanje prostora radi utvrđivanja  postojećeg stanja – Nadležni organ državne i lokalne uprave Kontinuirano – Izvještaj o stanju u prostoru u pogledu bespravno izgrađenih objekata

– Pregled aktivnosti sa rokovima i nosiocima aktivnosti u sprovođenju Zakona o legalizaciji neformalnih objekata

6. Izrada sveobuhvatne analize o stanju na terenu sa odgovarajućim podacima o vrstama objekata -horizontalno i vertikalno predstavljanje prostora sa objektima

7. Izvještavanje o situaciji na terenu u skladu sa sprovodjenjem planske dokumentacije

– Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Kontinuirano – Urađena analiza

– Sačinjeni izvještaji o situaciji na tereni u skladu sa sprovođenjem planske dokumentacije

8. Donošenje internog plana obuka zaposlenih u nadležnom organu lokalne uprave za uređenje prostora i izgradnju objekata / priprema za implementaciju Zakona o legalizaciji   neformalnih objekata – Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje u saradnji sa nadležnim organom

državne uprave za uređenje prostora i izgradnju objekata i ZOCG

– Donijet interni Plan obuka

4. Uspostavljanje funkcionisanja jednog šaltera po oblastima iz nadležnosti Opštine 9.  Uvođenje odgovarajućeg softverskog rješenja

10. Obezbjeđivanje kontinuirane obuke za zaposlene radi funkcionisanja jednog šaltera

– Nadležni organi lokalne uprave

– Predsjednik Opštine

– Sekretarijat za opštu upravu u saradnji sa nadležnim organima državne uprave i ZOCG

Kontinuirano – uvedeno odgovarajuće softversko rješenje

– broj planiranih i realizovanih obuka

– broj polaznika

– izvještaj o realizaciji obuka

11.Uraditi analizu opštinskih propisa u oblastima iz nadležnosti opštine u pogledu procedura i obezbjeđivanja funkcionisanja jednog šaltera u tim oblastima u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj biznisa i otklanjanja biznis barijera – Organi lokalne uprave i službe Kontinuirano – donijeti novi propisi iz nadležnosti Opštine u skladu sa rezultatima  /  preporukama analize

– unaprijeđen i pojednostavljen rad šaltera u oblastima od zanačaja za razvoj preduzetništva i uklanjanje biznis barijera

12. Ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima državne uprave i drugim subjektima u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj biznisa i otklanjanje biznis barijera – Organi lokalne uprave i službe Kontinuirano – broj održanih zajedničkih sastanaka sa drugim subjektima

– javnim preduzežima, agencijama, direkcijama, upravama po pitanju funkcionisanja šaltera

5. Poboljšanje opšte infrastrukture u cilju impelmentacije informacionog sistema Opštine 13. Uvesti i dalje razvijati informacione sisteme u svim organima i drugim identifikovanim nosiocima pojedinih aktivnosti – Organi lokalne uprave i službe

– Predsjednik Opštine

Kontinuirano – broj uvedenih i unaprijeđenih informacionih sistema
6. Preduzimanje aktivnosti radi utvrđivanja postojanja biznis barijera u oblastima iz nadležnosti Opštine 14. Identifikovanje oblasti u kojima postoje biznis barijere

15. Donošenje plana mjera i aktivnosti za eliminisanje biznis barijera

– Organi lokalne uprave i službe

– Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Kontinuirano – identifikovane oblasti u kojima postoje biznis barijere

– donijet plan mjera i aktivnosti za eliminisanje biznis barijera

7. Obezbjeđivanje slobodnog pristupa informacijama 16. Izraditi vodiče za slobodan pristup informacijama

17. Izraditi obrazce za slobodan pristup informacijama

18. Organizovanje obuka za službenika o primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

– Organi lokalne uprave,

– Predsjednik Opštine

– Skupština opštine

Kontinuirano – Broj donijetih riješenja o slobodnom pristupu informacija

– Broj izvještaja o sprovođenju Zakona

– Broj izjavljenih žalbi zbog ćutanja administracije

– Broj podnijetih tužbi zbog ćutanja administracije u ovoj oblasti

– Broj sprovedenih obuka

– Broj obučenih službenika

8 . Informisanje korisnika o vrstama usluga koje pruža Opština 19. Izraditi i publikovanje, za korisnike usluga, Vodič / Priručnik (o vrstama usluga, procedurama, troškovima, žalbi i dr.) u cilju efikasnog pružanja usluga,  poštovanja administrativnih procedura i dobre informisanosti korisnika Urađen i publikovan Vodič / Priručnik za korisnike
20. Distribuiranje Vodiča / Priručnika – Broj distribuiranih Vodiča / Priručnika

– Broj mjesta na kojima su distribuirani

21. Donošenje novih  propisa ili izmjene i dopune postojećih u cilju  pojednostavljivanja procedura – Broj održanih zajedničkih sastanaka povodom donošenja novih propisa ili izmjena i dopuna postojećih

– Broj donijetih i objavljenih novih propisa/odluka ili o izmjenama i dopunama postojećih

9. Poboljšanje komunikacije između nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi i građana – obezbjeđivanje da korisnici usluga dobiju sve potrebne informacije, podnose zahtjeve i dobijaju upravne i druge akte na jednom mjestu 22. Unapređenje funkcije građanskog biroa (e-uprava)

23. Uvođenje direktne telefonske linije – dežurne telefone za davanje informacija i prijavljivanje nepravilnosti rada organa / službenika i namještenika

– Nadležni organi lokalne uprave

– Predsjednik opštine

Kontinuirano – Unaprijeđen građanski biro sa brojem i novim vrstama funkcija

– Uvedene telefonske linije

– Broj predmeta koji su inicirani putem dobijenih informacija preko uvedene telefonske linije

– Broj poziva i broj dobijenih povratnih informacija

24. Uvođenje mehanizma za podnošenje žalbi/pritužbi na rad organa i službi radi utvrđivanja neefikasnosti u radu istih i/ili zaposlenih (sandučići, knjige za žalbe) – Nadležni organi lokalne uprave i službe Kontinuirano – Revidirani ili uvedeni novi mehanizmi za podnošenje žalbi/pritužbi građana
10. Poboljšanje komunikacije između organa državne uprave i nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi 25.Organizovanje zajedničkih sastanaka, okruglih stolova, seminara , zajedničkih radnih grupa i dr. – Organi lokalne uprave

– Javne službe čiji je osnivač Opština Kotor

Kontinuirano – Broj obraćanja organa lokalne uprave i javnih službi, čiji je osnivač Opština, organima državne uprave

– Broj organizoavnih zajedničkih sastanaka, okruglih stolova, seminara, zajedničkih radnih grupa i dr.

11. Organizovanje obuke za zaposlene na teme: primjena etičkih kodeksa u lokalnoj samoupravi; broba protiv korupcije na lokalnom nivou; razvoj informacionih sistema i dr.

12. Organizovanje obuka za izradu i upravljanje projektima koji se finansiraju od strane međunarodnih institucija i organizacija

26. Donošenje Plana obuka

27. Realizovanje obuke shodno potrebama zaposlenih u Opštini

28. Kontinuirano praćanje procesa obuka i sprovođenje analiza potreba za obukama zaposlenih

29. Donošenje Plana ličnog razvoja i praćenje  istog za svakog zaposlenog

30. Formiranje tima za izradu i upravljanje projektima i sprovoditi adekvatnu obuku članova tima

-Sekretarijat za opštu upravu (u saradnji sa UZK, ZOCG i MUP-om)

– Predsjednik Opštine

– Skupština Opštine

– Predsjednik Opštine

Sekretarijat za opštu upravu

– Drugi subjekti

Kontinuirano

Kontinuirano

-Donešen Plan obuka za zaposlene

Broj i vrsta realizovanih obuka shodno potrebama zaposlenih u opštini

– Izvještaj sprovođenju plana obuka

– Donešen plan ličnog razvoja

– Formiran Tim

– Sprovedene obuke, broj i vrsta obuka

13. Uspostaviti sistem ocjenjivanja radnog učinka i sistem napredovanja i nagrađivanja prema rezultatima rada 31.Primjenjivanje  zakonskih rješenja o ocjenjivanju  radnog učinka zaposlenih

32. Uvođenje sistema napredovanja i nagrađivanja prema rezultatima rada (uključujući i materijalni stimulans) koji će motivisati zaposlene na postizanje  boljih rezultata rada

–  Starješine organ uprave i rukovodioci službi Kontinuirano – Postojanje godišnjih ocjena za svakog zaposlenog

– Izvještaj o napredovanju zaposlenih

– Broj nagrađenih zaposlenih

– Iznos finansijskih sredstava po osnovu nagrađivanja

14. Postojanje i primjena javnih procedura za zapošljavanje u lokalnoj samoupravi i angažovanje kompetentnih lica za objavljivanje poslova iz nadležnosti Opštine 33. Primjenjivanje zakonskih propisa o načinu zapošljavanja javnim oglašvanjem

34. Donošenje internog propisa na nivou Opštine o proceduri i kriterijumima za zapošljavanje

– Starješine organa lokalne uprave

– Sekretarijat za opštu upravu

Kontinuirano – Oglašavanje – broj oglasa/konkursa

– Broj intervjua sa kandidatima i postojanje dokumentacije o tome

– Donijet interni akt o procedurama za zapošljavanje u Opštini

15. Jačanje odgovornosti rukovodeće strukture i zaposlenih

35. Ažuriranje opisa poslova i zadataka za svako radno mjesto

36. Donošenje jasnih smjernica od strane rukovodeće strukture za postupanje lokalnih službenika i namještenika

37. Definisanje ciljeva i očekivanih rezultata

-Starješine organa lokalne uprave -Donijeti pravilnike o unutrašnoj organizaciji  i sistematizaciji radnih mjesta, sa ažuriranim opisom svakog radnog mjesta i jasno utvrđenim uslovima za svakog  službenika/namještenik

– Opis posla za svakog službenika i namještenika koje svaki zaposleni ima pri ruci u svakodnevnom radu

2.Poboljšana transparentnost u procesu planiranja donošenja akata i njihovom sprovođenju uz poštovanja principa participativnosti 16.Građansko planiranje potreba i budžetskih sredstava 38. Povećanje stepena informisanja građana u pripremi utvrđivanja lokalnih javnih politika

39. Sprovođenje istraživanja o potrebama građana

40. Određivanje  oblikaučešća građana u procesu konsultovanja

41.Određivanje lica/tima za organizovanje konsultovanja identifikovati ciljne grupe, u zajednici, na koje će uticati utvrđivanje javne politike

– Organi lokalne uprave Kontinuirano – Broj održanih konsultacija , javnih rasprava

– Broj učesnika na javnim raspravama

– Fokus grupe – broj i vrsta

– Sačinjen Izvještaj o broju prispjelih i prihvaćenihpredloga, primjedbi , sugestija

– Broj sprovedenih istraživanja putem ankete/intervjua i dr, broj ispitanika i dobijenim rezultatima

– Broj uključenih nevladinih organizacija

– Broj sprovedenih istraživanja putem specijalizovanih agencija za istraživanje javnog mnjenja

17. Motivisanje građana da se aktivno uključe u proces izrade i donošenja akata, praćenje i kontrolu rada Opštine 42. Utvrđivanje planiranih oblika učešća građana (konsultacije, javne rasprave, fokus grupe, itd.)

42. Razmotriti primjedbe, sugestije i inicijative građana i sačiniti Izvještaj o tome

43.Davanje povratne informacije građanima (pisano, putem web stranice ili sredstvima javnog informisanja)

44. Istraživanje stavova građana o prioritetima i potrebama za finansiranje iz lokalnog budžeta putem anketa za reprezentativnom uzorku

45. Izradi bilans potreba i interesa građana na osnovu rezultata istraživanja stavova građana

– Organi lokalne uprave Kontinuirano – Broj održanih konslutacija, javnih rasprava, broj učesnika na javnim raspravama

– Fokus grupe – broj i vrsta

– Sačinjen Izvještaj o broju prispjelih prispjelih i prihvaćenih predloga, primjedbi, sugestija

– Broju sporovedenih istraživanja putem ankete / intervjua i dr, broj ispitanika i dobijenim rezultatima

– Broj uključenih nevladinih organizacija

– Broj sprovedenih istraživanja putem specijalizovanih agencija za istraživanje javnog mnjenja

18. Jačanje svijesti građana o značaju građanske kontrole planiranja i realizacije budžeta – promo kampanja 46. Utvrđivanje i primjenjivanje novih mehanizama za učešće građana Nadležni organi lokalne uprave Kontinuirano -Poziv na javne rasprave /tribine održane fokus grupe, urađeni pamfleti, brošure

– Oglašavanje nalokalninm sredstvima informisanja i /ili putem plakata

-Radne posjete mjesnim zajednicama radi upoznavanja sa njihovim potrebama, prioritetima, problemima i sl.

– Broj i vrsta distribuiranog promo meterijala, broj gostovanja u lokalnim medijima, tv i radio programima i dr.

19. Organizovanje javnih rasprava i okruglih stolova za nacrte zakona i opštinske akte 47. Održavanje javnih rasprava , okruglih stolova na nacrte zakona kojima se utvrđuju položaj, prava i obaveze Opštine

48. Održavati javne rasprave o svim opštinskim propisima kojima se utvrđuju prava i obaveze građana

– Nadležni organi lokalne uprave u saradnji sa nadležnim organima državne uprave Kontinuirano -Broj javnih i stručnih rasprava i okruglih stolova o nacrtima zakona organizovanim u opštini

– Broj datih i usvojenih primjedbi i sugestija

– Broj javnih i stručnih rasprava po opštinskim propisima

– Broj datih i broj usvojenih primjedbi

20. Povećanje transparentnosti rada organa lokalne uprave 49. Informisanje građana i zainteresovanih subjekata (mjesne zajednice, privatni sektor, NVO i dr.) o izradi programa i planova  rada organa lokalne uprave radi davanja predloga, sugestija i / ili inicijativa

50. Uključivanje predstavnika zainteresovanih subjekata u zajednici u sastav radnih grupa u pripremi programa i planova

– Nadležni organi lokalne uprave Kontinuirano – Broj i vrata informacija o programima i planovima i njihova dostupnost zainteresovanim subjektima

– Broj predstavnika zainteresovanih subjekata u radnim grupama

– Broj promotinih kampanja o promociji principa učešća

21. Jačanje uloge mjesnih zajednica 51. Izrada obrazaca odluka i drugih akata koje donose organi mjesne zajednice

52. Izrada modela godišnjeg programa aktivnosti mjesne zajednice

53. Izrada Odluke o mjesnim zajednicma u skladu sa novim Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

Sekretarijat za opštu upravu Kontinuirano – Urađeni obrasci odluka idrugih akata koje donose organi mjesne zajednice

– Urađen model godišnjeg programa aktivnosti mjesnih zajednica

– Izrađena / donijeta Odluka o mjesnim zajednicama

22. Afirmisanje instituta ‘’slobodna stolica’’ u radu Skupštine 54. Primjena odredbi Poslovnika Skupštine za učešće predstavnika NVO Skupština opštine Kontinuirano -Broj predstavnika NVO koje su učestvovale u radu Skupštine

– Broj održanih sjednica u čijem radu su učestvovali predstavnici NVO

– Broj predloga i sugestija datih na sjednicama Skupštine

– Ustanovljena evidencija o učešću

3. Pojačana unutrašnja i spoljašnja kontrola rada lokalne samouprave

23. Uspostavljanje efikasnog i transparentnog sistema unutrašnje kontrole rada organa lokalne uprave i drugih identifikovanih nosilaca pojedinih aktivnosti 55. Osnivanje organizacione jedinice Za unutrašnju kontrolu/službu za unutrašnju reviziju (izvršiti zapošljavanje odgovarajućeg kadra, obezbijediti sprovođenje obuka i tehničko opremanje) -Predsjednik Opštine Do kraja 2013. godine -Osnovana organizaciona jedinica, zaposlen potreban broj službenika,

-Broj sprovedenih obuka

– Obezbijeđena tehnička oprema

24. Vršenje budžetske kontrole 56. Sprovođenje nadzora nad izvršenjem budžeta i namjenskim trošenjem sredstava -Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor Najmanje jednom u 6 mjeseci od strane Sekretarijata za finansije i lokalne prihode Opštine Kotor – Izvještaj o sprovedenom nadzoru nad izvršenjem budžeta i namjenskim trošenjem sredstava koji je dostupan javnosti
57. Sprovođenje revizije od strane revizorske institucije Državna revizorska institucija Najmanje jednom godišnje i po potrebi od strane Držane revizorske institucije ili druge eskterne revizorske institucije izabrane po sistemu javnih nabavki Objavljen revizorski izvještaj na sajtu Opštine Kotor
58. Unapređivanje web stranice Opštine -Nadležni organi opštine -Uspostavljen i /ili unaprijeđen informacioni  potral opštine
59. Objavljivanje zaključenih ugovora o angaživanju sredstava iz budžeta; odluke o dodjeli poslova – usluga po sistemu javnih nabavki; odluke o raspolaganju imovinom ; zaključenim sporazumima; planovima i aktivnostima opštine; dozvolama i dr. -Broj objavljenih dokumenata na web stranici: zaključenih ugovora; odluka o dodjeli poslova – usluga; odluka o raspolaganju imovinom;

– Broj objavljenih tendera o javnim  nabavkama;

– Broj objavljenih građevinskih dozvola

25. Vršenje upravnog nadzora od strane organa lokalne uprave nad radom javnih službi čiji je osnivač opština 60. Kontinuirano sprovođenje:

– inspekcijskog nadzora

– nadzora nad zakonitošću rada javnih službi

– Nadležni organi lokalne uprave Kontinuirano – Broj izvještaja dostavljenih Predsjedniku Opštine
26. Efikasno i efektivno upravljanje javnim nabavkama 61. Ustanovljavanje transparentnih procedura i upoznavanje javnosti o javnim nabavkama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama -Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

– Komisija za javne nabavke

Kontinuirano -Izvještaj o analizi i reviziji javnih nabavki (sa aspekta rizika od korupcije)

– Rezultati analize i revizije prezentovani javnosti

27. Učešće javnosti – eksterna kontrola od strane građana i drugih subjekata u zajednici 62. Održavanje javnih rasprava i organizovanje drugih oblika učešća građana radi razmatranja nacrta budžeta – Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

– Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

Kontinuirano – Broj održanih javnih rasprava i drugih oblika učešća građana u razmatranju nacrta budžeta

– Sačinjen i publikovan izvještaj o javnoj raspravi i drugim oblicima učešća građana u razmatranju nacrta budžeta

63.Izrada promotivnih materijala – brošure (tzv. Budžet bez muke)

– Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

– Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

-Urađena brošura – broj

– Broj distribuiranih brošura

64. Izrada, publikovanje i distribucija informacije oprihodima i rashodima opštine, kao i završnih računa, nalaza i revizorskih institucije – Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

– Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

– Objavljen izvještaj o prihodima i rashodima Opštine, završnom računu i nalazi revizorskih institucija
28. Jačanje uloge Savjeta za razvoje i zaštitu lokalne samouprave 65. Donijeti odluku o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

66. Razmatranje pitanja koja su od značaja za rad i funkcionisanje organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave i javnih službi

– Skupština Opštine Kotor

-Savjet za razvoj I zaštitu lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim organima

Kontinuirano -Imenovan savjet

-Broj razmatranih pitanja iz nadležnosti savjeta

-Broj podnijetih predloga organima opštine i državnim organima

– Sačinjen izvještaj, učinjen dostupan javnosti

67.Obezbjeđivanje zaštite prava lokalnog stanovništva podnošenjem predloga organima Opštine i nadležnim državnim organima

-Savjet za razvoj  I zaštitu lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim organima

Kontinuirano – Broj podnijetih predloga za zaštitu prava lokalnog stanovništva

– Broj podnijetih inicijativa i /ili predloga za donošenje propisa

68.Iniciranje i /ili donošenje propisa koijima se utvrđuju prava i obaveza građana

69. Sprovođenje analize lokalnih propisa po pitanju postojanja biznis barijera – Sačinjena analiza propisa u vezi sa biznis barijerama

70. Podnošenje izvještaja Skupštini opštine o svom radu i upoznavanje javnosti o tome

Godišnje -Sačinjen i podnijet izvještaj Skupštini opštine

– Javnost upoznata o radu Savjeta

29. Donošenje Plana Integriteta

71. Formiranje Radne grupe

72. Sačiniti analizu o kvalitetu regulative,  kadrova  i procesa u praksi na nivou opštine

3. Uraditi analizu rizika svakog radnog mjesta i opštinekao institucije

Predsjednik Opštine

– Radna grupa u saradnji sa starješinama organa lokalne uprave I rukovodiocima službi I zaposlenima

III Kvartal 2013. Godine – IV kvartal 2014 godine Formirana radna grupa

– Sačinjena analiza kvaliteta regulative i dr.

– Sačinjena analiza rizika

– Donijet Plan integriteta

– Usvojen izjveštaj o sprovođenju plana integriteta

4. Jačanje integriteta jedinica lokalne samouprave i primjena etičkih standarda u lokalnoj samoupravi

30. Afirmisanje i primjena standarda javne etike

74.Sprovođenje procjene i /ili samo procjenu o primjeni standarda

-Organi lokalne urpave

– Predsjednik Opštine u saradnji sa ZOCG-om i drugim institucijama

-Izvještaj o procjeni i /ili samoprocjeni

75. Donošenje Etičkih kodeksa

76. Donošenje odluke o imenovanju Etičkih komisija

77. Imenovanje etičkih komisija (izabrati članove etičkih komisija)

Skupština Opštine Kontinuirano -Donijeti Etički kodeksi

– Donijete odluke o imenovanju etičkih komisija

-Imenovane etičke komisije

31. Efikasna primjena Etičkog kodeksa za lokalne službenike i namještenike i Etičkog kodeksa za izabrane predstavnike i funkcionere 78. Sprovođenje postupka po pritužbama i predstavkama

79. Davanje mišljenja

80. Analiza pitanja od značaja za primjenu kodeksa i pokretati postupke po sopstvenoj inicijativi

81. Upoznavanje javnosti sa primjenom kodeksa

Etičke komisije – Broje pokrenutih postupaka po pritužbama i predstavkama

– Broj datih mišljenja

– Broj pokrenutih postupaka po sopstvenoj inicijativi

– Broj pokrenutih inicijativa za izmjenu propisa sa stanovišta etičkih pravila ponašanja

– Broj i vrste informacija za javnost

32. Potpisivanje izjave o prihvatanju pravila ponašanja utvrđenih Etičkim kodeksima 82. Organizovanje treninga za etičke komisije ZOCG u saradnji sa međunarodnim organizacijama Kontinuirano

-Broj i vrsta održanih treninga, broj

-Potpisane izjave o prihvatanju pravila ponašanja utvrđenim etičkim kodeksima učesnika

33. Uspostavljanje evidencija

–          Uspostavljena evidencija
34. Primjena standarda javne etike 83. Donijeti Pravilnik o izboru najboljeg službenika/namještenika opštine i javnih službi primjenom kriterijuma poštovanja odredaba Etičkog kodeksa Nadležni organ lokalne uprave (na osnovu modela urađenog od strane ZOCG-a i MUP-a) Kontinuirano – Urađen Pravilnik , broj nagrađenih službenika /namještenika
84. Uključivanje kategorije ‘’najbolja praksa u borbi protiv korupcije’’ u Program ‘’Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori’’ -ZOCG i MUP u saradnji sa međunarodnim organizacijama – Sprovođenje Programa ‘’Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori’’

– Broj dodijeljenih nagrada za ‘’Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori’’

5. Stvaranje uslova i  podsticanje civilnog sektora da se uključe u borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

35. Unapređenje saradnje organa Opštine sa građanima, NVO i privatnim sektorom u borbi protiv korupcije

36. Povećan stepen saradnje sa privatnim sektorom

85. Organizovanje zajedničkih sastanaka radi upoznavanja sa značajem uključivanja u borbu protiv korupcije – Organi lokalne uprave

– NVO

– Privatni sektor

Kontinuirano -Broj održanih zajedničkih sastanaka

– Broj inicijativa građana i NVO

86. Organizovanje zajedničkih aktivnosti u realizaciji mjera utvrđenih akcionim planom za borbu protiv korupcije – Organi lokalne uprave

– NVO

– Privatni sektor

Kontinuirano -Broj zajedničkih aktivnosti u cilju realizacije utvrđenih mjera
87. Organizovanje periodičnih sastanaka sa privatnim sektorom na temu uređenja prostora i izgradnje objekata i razmatranje inicijative, predloga i sugestija privatnog sektora u procesu izrade planske dokumentacije i dostavljati povratne informacije – Nadležni organi lokalne uprave i drugi nosioci aktivnosti u ovoj oblasti Kontinuirano – Broj organizovanih sastanaka

– Sačinjen izvještaj o prispjelim inicijativama, primjedbama i sugestijama brojem primljenih i brojem preihvaćenih primjedbi

– Broj prihvaćenih inicijativa, primjedbi i sugestija

– Broj anketa (broj ispitanika, nalazi ankete, rezultati)

37. Ostvarivanje i razvoj saradnje sa NVO sektorom 88. Organizovati periodične sastanke sa predstavnicima NVO sektora po pitanjima uređenja prostora i izgradnje objekata

89. Razmatrati inicijative, predloga i sugestija NVO sektora u procesu izrade planske dokumentacije i dostavljati povratne informacije

90. Utvrđivanje modela saradnje Skupštine opštine i NVO na osnovu Sporazuma o saradnji SO Kotor sa NVO

91. Utvrđivanje model asaradnje lokalne samouprave sa NVO na osnovu Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama.

92. Usvajanje Odluke o kriterijumima, načinu i posutpku raspodjela sredstava nevladinih organizacija koristeći Model Odluke (Zajednica opština, MUP, CRNVO)

-Nadležni organi lokalne uprave

– Savjet za saradnju lokalne uprave i nevladinih organizacije

Kontinuirano – Broj održanih sastanaka sa NVO sektorom

– Sačinjen izvještaj o  prispjelim inicijativama, primjedbama i sugestijama brojem primljenih i brojem prihvaćenih primjedbi

– Broj prodnesenih i uvaženih predloga, sugestija i njihova realizacija

– Utvrđeni modeli saradnje

– Usvojena Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinih organizacija

6. Monitoring  i evaulacija lokalnog akcionog plana

39. Praćenje realizacije mjera i aktivnosti i utvrđivanje postignutih rezultata 93. Imenovati članove tima/komisije za

praćenje realizacije mjera i aktivnosti

utvrđenih Akcionim planom

za borbu protiv korupcije

– Predsjednik opštine U roku od 30 dana od donošenja AP za borbu protiv korupcije – Imenovani članovi tima/komisije
94. Informisati javnost o donošenju, mjerama i aktivnostima utvrđenim Akcionim planom

za borbu protiv korupcije u

lokalnoj samoupravi

– Komisija/Radni tim Kontinuirano – Informacija postavljena na web sajtu , informativni materijal pripremljen i distribuiran , gostovanja na lokalnim medijima i dr.
95. Podnošenje timu/komisiji periodično (kvartalno) izvještaje o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije – Organi lokalne uprave i javne službe Kvartalno – Izvještaji blagovremeno podnijeti
96. Informisanje medija o preduzetim aktivnostima i realizovanim mjerama iz akcionog plana za borbu protiv korupcije – Tim/komisija Namjanje 2 puta godisnje – Broj odrzanih sjednica sa medijima

– Gostovanje na lokalnim medijima

– Broj informacija dostavljenih medijima u pisanoj formi

97. Podnositi godišnji izvjestaj Skupstini opstine o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije – Tim/komisija Godišnje – Izvještaj blagovremen podnijet

4 KOMENTARI

 1. Ja tebe ti mene a mi njima sve cemo uzest i obrivat to ti je borba protivu korupcije.
  Pa cemo ondar bit veliki zaduzbinari i sponzori od tudjijeh para i tudje muke. Lako je tako racunicu naopaku vodit i zavlacit ruku u tudj spag. I ondar rec HVALA, hvala i addio Mare. Ma nemote mi o korupciji, jer svi oni sto laju kao bizini protivu korupcije oni su najvise korumpirani a svi smo po malo jer smo samo da se dodvorimo ljakarima, advokatima, sudijama, da im ponesemo ulja na platnu, viskije i konjake i prsute kako ko ima prema svomu guberu da se prostre a neko bonbonijre ili sok ili vinjak ili vino a neko i boket cvijeca.
  Slikovito ali istinito. SVI SMO MI PO MALO DIO TE KORUPCIJE kada budemo svjesni toga i kada se osvjestimo da tro ne cinimo e ondar cemo se borit svi svijem snagama protiv te bolesti ovoga i svijeh proslijeh vjekova.

 2. Ima nade,bar, kada je u pitanju teritorija opšine Kotor,na kojoj će se povesti “odsudna borba” za suzbijanje korpucije,jer sudbina ovih planova-realizacije leže u rukama GROBARA OŠTINE KOTOR -iz vremena 10/13 januara 1989 godine,kad je zajedno-solidarno potonuo Kotor sa rahmeti JUGOOCEANIJIOM!!!
  Iskren da budem:ko vam vjerovao gori od vas bio!!!!!!!!

 3. Postovani,
  U Kotor smi imali slucaj da je clan komisije za antikorupciju bio uhapsen i sprovesden u Spuz ,a rijec je o bivsem nacelniku katastra V….. J………
  Optuzen za korupciju i organizovani kriminal,kao aktivni clan komisije za antikorupciju,koji se trebao borit protiv korupcije,
  Mislim da je svaki komentar suvusan na taj dogadjaj i pokazuje na stanje ,odnosno nemoral u nasem drustvu,moral koji se srozao na najnizem nivou.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected]