Sudija Bulatović poslao dokumentaciju ODT Kotor jer je procijenio da je svjedok Davidović dao lažni iskaz

97

 

Sudija mr Veljko Bulatović upozorio predsjednika Savjeta Kulturnog centra “Nikola Đurković“ Dušana Davidovića da će nakon ročišta spisi predmeta biti dostavljeni Osnovnom državnom tužiocu u Kotoru, jer po njegovoj ocjeni svjedok pruža lažni iskaz.

_______________________________________________________________

U kotorskom Osnovnom sudu juče  je nastavljeno suđenje po tužbi Tatjane Miljenović i Marije Čolpe Sarap, protiv JU Kuturni centar “Nikola Đurković“ iz Kotora, radi poništavanja rješenja o izboru Marije Bernard na mjesto direktorice ove javne ustanove.

Sudija mr Veljko Bulatović je, pored Miljenović i Čolpe-Sarap saslušao još 9 svjedoka sa ciljem dobijanja kompletne slike o dešavanjima tokom izbora čelnog čovjeka kotorskog Kulturnog centra.

Na početku izlaganja Tatjana Miljenović, profesorica engleskog jezika, zaposlena u Centru kao sekretarica-arhivar, je bila kategorična da je, nakon dobijenih zapisnika, ustanovila da kandidatkinja Marija Bernard nije dostavila svu traženu dokumentaciju. Iz papira koje je imala na uvid, kazala je ona, jasno je da Bernard nije priložila dokaz o pet godina radnog iskustva, od kojih tri na rukovodećim poslovima i radnim zadacima. Miljenović je još kazala da ona nije priložila jedan jedini traženi dokument-uvjerenje, da lice nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, jer taj dokument Ministarstvo pravde izdaje na izričit zahtjev pravnog, a ne na zahtjev fizičkog lica. Ona je sigurna da je njena i dokumentacija Marije Čolpe-Sarap potpuna i da su obje dostavljene na vrijeme u skadu za zahtjevima konkursa.

Potom se sudu obratila Marija Čolpa-Sarap, doktorantkinja na Makedonskom Univerzitetu u Skoplju, koja je istakla da nije znala da je u Kotoru, poput slučajeva u Herceg Novom, namješten konkurs. Vjerovala je da će biti izabrana jer se za mjesto direktorice tražilo 240 kredita a ona kao stepen obrazovanja ima 360. Sva ostala dokumentacija koju je predala je u skadu za uslovima propisanim konkursom.

Interesantno je bilo svjedočenje Marije Bernard, za koju nije jasno kako je još uvijek u vd stanju, jer je, po Statutu Kulturnog centra to stanje isteklo nakon 12 mjeseci. Ona je doslovice izjavila da je koverat sa potrebnim dokumentima predala u kancelariji sekretarice, ostavia na sto i kratko kazala da je to njena prijava na konkurs. Kazala je da ne zna ko je uzeo koverat i što se sa njim dalje dešavalo, ali da zna da je pozvana na dan otvaranja koverti i da joj je tada rečeno da nedostaje potvrda o radnom iskustvu.

Na pitanje sudije Bulatovića da li je prilikom predaje dokumenata dobila potvrdu, kazala je da nije ali da je bila šokirana kada su joj kazali da nedostaje taj dokument, što su mogli da primijete svi prisutni. Ona je ustvrdila da potvrda o radnom iskustvu nije tražena konkursom, ali da je imala od ranije i zbog toga je priložila. Na pitanje sudije Bulatovića da li se sjeća da je tačkom 3. konkursa traženo pet godina radnog iskustva, od kojih tri na rukovodećim poslovima, Bernard je kazala da navodima u CV (biografiji) dokazuje radno iskustvo. Ona je potvdila da su je članovi Savjeta, koji su nakon otvaranja koverata bili u kancelariji koju ona koristi kao vd direktorice, Davidović i Borović pozvali i saopštili joj da nema potvrdu o radnom iskustvu. Bernardova  je, kako je već izjavila bila šokirana, ali je brzo reagovala i iz kompjutera odštampala  traženu potvrdu. Nju je, kako je tokom pretresa ustanovljeno, predsjednik Savjeta Davidović stavio u koverat.

Bernard je izjavila da je diplomirala 2012. godine na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, da se radi o trogodišnjem bečelor studiju koje nosi 180 kredita. Kasnije je svjedok Darko Antović izjavio da je ona diplomirala 2014. godine, što Bernard nije opovrgla.

Pored ove potvrde, iz iskaza Marije Bernard jasno je da ona nije dostavila ni potvrdu o radu na računarima i o znanju stranog jezika i da ona smatra da one nijesu tražene, zaključujući da je u potpunosti ispunila sve uslove koji su traženi konkursom.

Najviše interesovanja je izazvalo svjedočenje prof. dr Darka Antovića, koji je kazao da su koverte sa dokumentima otvorene na sjednici Savjeta od 20. aprila 2018. godine. On je, kako je rekao, insistirao da se vodi detaljan zapisnik koji podrazumijeva evidentiranje svih podnijetih dokumenata, ali to od strane predsjednika Savjeta nije prihvaćeno. Sjednici su prisustvolala 4 člana od pet. Zbog bolesti nije bila prisutna Anka Krivokapić. Antović je konstatovao da je dokumentacija koju su predale Miljenović i Čolpa-Sarap kompletne, izuzimajući uvjerenja da lice nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti jer taj dokument Ministarstvo pravde izdaje na izričit zahtjev pravnog, a ne fizičkog lica. Takođe je ustanovljeno da dokumentacija koju je priložila Bernard nije kompletna, da ona ne ispunjava uslove konkursa i da je ne treba uzeti u razmatranje. Potom je, objasnio je podrobno, predsjednik Savjeta Davidović dao pauzu da se provjeri dokumentacija, a za to vrijeme je on sa sekretarkom Centra Vesnom Tatar, koja je odnijela koverte sa dokumentacijom kandidatkinja da ih zaključa u ormar, trebalo da sačini dopunu jednog od ranijih zapisnika. Nakon nekoliko minuta došla je sekretarica i kazala da predsjednik Savjeta Davidović traži da se koverte vrate u kancelariju direktorice koja je korišćena za rad Savjeta. Antović tvrdi da je tada vidio Bernard kako ulazi kod članova Savjeta i da je tada upozorio Tatar da nema pravo da vraća koverte. To je isto kazala i zapisničarka Milica Popović. On je rekao da je čuo Davidovića kako se obraća Bernard riječima da joj nedostaje dokument i kako je mogla da ga ne preda. Ona je odgovorila da je bila ubijeđena da je predala, prišla kompjuteru i odštampala dokument koji je predala predsjedniku Davidoviću, a ovaj ga stavio u koverat. Antović tvrdi da ga je upozorio da je to krivično djelo, ali da to nije imao nikakvog uticaja. Antović je, na pitanje sudije Bulatovića, potvrdio da stav 6. člana 22. Statuta Kulturnog centra propisuje da nepotpune i neblagovremene prijave Savjet ne razmatra. Antović kaže da čak i taj dokument koji je Bernard odštampala i dala Davidoviću poslije završetka konkursa, a ovaj ga stavio u koverat, ne dokazuje njegovu relevantnost. On tvrdi da se radi o preporuci nekog direktora firme Leasing iz Podgorice, u kojoj se navode godine kada je Bernard radila u toj firmi na mjestu menadžera, što ne znači da je to rukovodeće mjesto. Antović je kazao da je Bernard VI stepen obrazovanja stekla u septembru 2014. godine, a da je jedan od uslova konkursa bio da ima pet godina radnog iskustva. To ga, kazao je, navodi na zaključak da u trenutku raspisivanja konkursa ona nije ispunjavala uslove jer je imala samo tri ipo godine radnog iskustva. Antović je još kazao i da je Bernard priložila radnu knjižicu i to samo prvu stranu. iz koje se ama baš ništa ne može zaključiti osim imena i prezimena.

Navode Darka Antovića potvrdila je i Vanja Brguljan, članica Savjeta iz redova kolektiva. Ona je ispričala što se sve dešavalo i kako su Davidović, Borović i ona pozvali Bernard nakon završene sjednice i da su je upoznali da joj nedostaje potvrda o radnom stažu. Nakon što je Bernard odštampala papir iz kompjutera, stavili su ga u njen koverat i tako je ta priča zavštena. Brguljan je kazala da smatra da dokumentacija koju je dostavia Bernard nije bila kompletna, shodno uslovima koji su navedeni u konkursu za radno mjesto direktorice.

Pred Osnovnim sudom u Kotoru je svjedočio i Dušan Davidović, predsjednik Savjeta JU Kulturni centar “Nikola Đurković“, penzionisani sportski novinar. On je ispričao da je otvarao koverte kandidatkinja u prisustvu Borovića, Antovića i Brguljan, da su analizirali sadržaj koverata i da su konstatovali da nema potrebne dokumentacije vjerovatno Bernard. Tada je, kazao je došlo do prekida sjednice, jer im je bio čudno da je dokumentacija nekompletna. Na pitanje sudije Bulatovića zašto je to bilo čudno, Davidović je odgovorio zato što su bili u kontaktu sa kandidatima, a na pitanje sa kojim kandidatkinjama, kazao da ih nije kontaktirao. Sudija Bulatović je pitao Davidovića da li je upoznat sa Statutom Kulturnog centra, na što je on odgovorio da jeste, a na pitanje što se radi kada se ustanovi da je dokumentacija nepotpuna, odgovorio je da kandidat onda ispada iz igre. Bernard u ovom slučaju nije ispala iz igre. Davidović je ispričao i što se dalje dešavalo, kako je Bernard ušla u prostoriju i nakon šoka koji je doživjela kad joj je saopštio da joj fali jedna potvrda, kako je odštampala, a on je stavio u koverat. Na pitanje da li su imali pravo da je pozivaju, saopštavaju joj da nema potpunu dokumentaciju i da joj u koverat naknadno stavljaju potvrdu koju je pred njima odštampala, Davidović je odgovorio da je to bilo spontano. Kazao je i da su konstatovali da sve tri kandidatkinje ispunjavaju uslove konkursa, a da je Bernard imala kompetnu dokumentaciju i da shodno tome smatra da je imala i potvrdu da je obučena za rad na kompjuteru. Na ponovno pitanje sudije da li treba kandidatkinja da dostavi potvrdu kojom se potvrđuuje da je obučena za rad na kompjuteru, Davidović je kratko odgovorio da je njena dokumentacija bila kompetna.

Advokat tužilja Miljenović i Čolpe-Sarap je pitao Davidovića zašto nije zapisnički konstatovao dokumentaciju koja je dostavljena uz prijavu, on je odgovorio da je nijesu odbacili već konstatovali da je dokumentacija u redu. On je objašnjavao da je pozvana i tadašnja sekretarka Sekretarijata za pravne poslove u opštini Kotor Marina Bjelja da pomogne i da je ona kazala da kandidati mogu da dostave originale dokumenata prilikom davanja intervjua. Davidović je na pitanje sudije kako utvrđuje znanje jednog svjetskog jezika, istakao da je Bernard imala potvrdu.

Potom je sudija Bulatović upozorio Davidovića da će nakon ročišta spisi predmeta biti dostavljeni Osnovnom državnom tužiocu u Kotoru, jer po njegovoj ocjeni svjedok pruža lažni iskaz.

Svjedočio je i član Savjeta Dragiša Borović, penzioner. On se nečega sjećao a nečega ne a gotovo ničega se u ovoj priči  nije sjećala dipl. pravnica Vesna Tatar, koja je, kako je kazala bila zauzeta pisanjem zapisnika.

Članica Savjeta domaćica Anka Krivokapić, je izjavia da nije bila zbog zdravstvenih problema na sjednici na kojoj su otvarane koverte ali jeste na njenom nastavku. Ona je potvrdila da nije bilo provjera znanja rada na kompjuteru i da su kandidatkinje dostavile program rada. Za nju je najbolji program bio onaj Marije Bernard i ona je po sopstvenom ubjeđenju glasala za nju.

Zapisničarka sa sjednice Savjeta na kojoj su otvarane koverte Milica Popović, sa završena dva fakulteta, Pomorskim i Fakultetom za informativnu djelatnost je opisala kako je izgledalo otvaranje koverata. Ona je kazala da je Darko Antović, član Savjeta kazao nekoliko puta da neće nakon otvaranja koverata da razmatra dokumentaciju i da je zvao telefonom da to podebljanim slovima napiše u zapisniku.

Karolina Radulović zaposlena u Centru je kazala da nije imala dodir sa dokumentacijom i da je vidjela Bernard toga dana kako stoji kod kompjutera i štampača i da nije znala što ona tamo radi, dok je Miloš Dževerdanović, raniji direktor kojega je Savjet na čelu sa Davidovićem smijenio zbog toga što mu prethodni Savjet nije usvajao izvještaj o radu, saopštio je da je konkurs za izbor direktora Centra pratila tenzija. Nije se očekivalo, kazao je, da se neko javi izvan ustanove osim vd direktorice. Kada je bilo jasno da su se javile još dvije kandidatkinje usijedia je doza nemira, jer se očekivalo da će postojeći Savjet nastaviti sa nezakonitim radnjama, započetim prilikom njegove smjene 17. maja 2017. godine. On je ispričao da su zaposleni nekoliko dana poslije izbora direktora razgovarali o tome na sjednici sindikata Centra i da su prisutni bili upoznati sa kompletnom situacijom oko izbora. Kazao je da je imao posredna saznanja da dokumentacija koju je priožila Bernard nije bia kompletna a i da se detaljuno upoznao sa tom činjenicom iz tapisnika koje je imao na uvid.

Suđenje je prekinuto jer Kulturni centar, odnosno advokat koji ga zastupa nije dostavio kompletnu dokumetaciju. Sud mu je naložio da to učini u roku od tri dana, a nastavak suđenja je zakazan za 15. oktobar 2018. godine u 14 sati.

S.M.

dio kolektiva uz kafu i prijateljsko ćaskanje pred početak radne aktivnosti

97 KOMENTARI

 1. ..znam nije vam lako-povatati sve LAŽI koje se prema meni siju..od bande Moj gad i ostale ološi! Da ništa- nego jedan od njegovih potonjih “komentara”-kad me bez dokaza proglašava za “LOPOVA KOJI KRADE STRUJU i traži od mene da dokažem da nijesam LOPOV…i da će da me čeka pet šest dana-da se izjasnim o svom LOPOVLUKU?! I vi ni slova…?!
  No da ne duljime javite mi preko ovog portala-kad mogu donijeti VALIDNE podatke Elektroprivrede iz filjale-Kotor..-listinge o mojoj krađi “STRUJE” za vijeme od 2005.godine zaključno sa januarom 2019 godine…!Koje u skladu sa zakon-treba da objavite na istom mjestu-na koji ste objavili “istine o lopovu Jordanu Jolu Drinjaku..?
  U očekivanju odgovora-unapred se zahvaljujem…na usluzi-vašoj obavezi!

  • Tako sa tobom treba, stari i bezobrazni čovječe. Nisi ti zaslužio da se sa tobom komunicira na iskren i pošten način, jer si nikakav čovjek.
   Provalili su te mnogi sa ovoga portala. Neka ovo bude vjetar u leđa svima koji se rugaju sa tobom.
   Na usput, kada budeš donosio validne dokaze o naplati “ELEKTRIČNE ENERGIJE” bilo bi poželjno da platiš i vodu i dostaviš uplatnice. Ajde nije važno, mogu te sačekati malo duže kada je voda u pitanju.
   Joldane, Joldane, tako treba sa tobom.

   • …vidi se da (možda) VUCATE-moje gene? Pa vam je proradila iskrenost..da kako kažete “nisam zaslužio..da vi gospon Moj gad-FUNJARA “komunicirate SAMNOM na ISKREN i POŠTEN NAČIN”…Da,da “neka ovo ovo bude vetar u leđa”..i da svi otvore oči..da vam je svaka ISTINA-ovakva.. !!! ZBORA NEMA SAVJEST VAM JE NEKONTROLISANO i ISKRENO odlepršala iz VAŠE ŽBATULE-uz ono “nožda”..ste potegli -GENIMA senca DNK(od šponde-rebata) na vašega “TVORCA”???

    • Ostavi se ti poštenja Jole, nego da si pod oznakom”HITNO” dostavio uplatnice. Reče mi jedan tvoj komšija, da ti je vodomjer od silne zime otkazao i da nisi prijavio isti. Znači ni vodu nisi regulisao kako treba. Svaku sitnicu koristiš da izvučeš korist i oštetiš Državu, a ovamo svega i svačega protiv Stjepovića. Loše ti je bilo kada si uzimao po 50eurića pred”glasovanje” sram i stid da te bude, a ovamo glumiš poštenje.
     A ja mislio da si fin “čoek”!

     • …odakle su tvoji preci -kopilad bečkih konjušra dopelali u čoporima u Boku..sa OKUPATORIMA Austrijanima-okolo -prije dvista godina-iz west Ercegovanije..Pa je to razlog da te UPUTIM-da u ime moje prijaviš na telefon broj:O67637671 “kvar zamrznuće mog vodomera”

   • Jokić prkosi milu i mafiji na vlasti jer je odbio da potpiše gradnju u koštunici dok se ne javi ustavni sud…BRAVO JOKICU SRBINE..

   • ..na plakatu nas avizavaju..da je problem vođen- što je Mali iz Velike šljegao u maminoj utrobi na svoje Dukljansko-Crnogorsko more-drito u Kotor..Nota bene u špedao u Škaljare 24.siječnja 1988..u praskozorje ABlejalice kontrarevoucije-1989..ono kad su tizi isti “PLAKATARI”-G.NARI POŠLI u “Sveto rat za mir-u spašavanju srpstva i kosova”…na Konavle i Dubrovnik…?!! Ja,ja opasn ovaj šok …”Mali iz Velike”-rođeni Kotoranin do dana današnjega!!! E VIVA VERITAS!!!

  • ..VIŠI SUD U PODGORICI-PRAVOSNAŽNO OSLOBODIO PISCA OVIH REDAKA..”POST FESTUM-11 GLAVNIH PRETRESA”ZBOG LAŽNE OPTUŽNICE(KRIVIČNA DJELA IZ ČLANA KZ CG…/U PRESUDI..SE IZMEĐU OSTALOG KAŽE:”DA OKRIVJEN: JORDAN DRINJAK NIJE MOGAO BITI OSUĐEN…IZ RAZLOGA ŠTO JE “OŠTEĆENI SVJEDOK-(SUDIJA OS-SA NJEGUŠKIJE BAZENA-AFERA-PORTAL AKTUELNO .me)-ČESTO MIJENJAO ISKAZE-ZBOG ČEGA – NIJE MOGLA DA SE-IZREKNE PRESUDA-OPTUŽENOM..-NA OSNOVU LAŽNIH ISKAZA- /”RODILA SE LAŽNA OPTUĆNICA/…388-LAŽNOG PRIJAVLJIVANJE I 389.DAVANJE LANOG ISKAZA

 2. Osim brojki po sistemu što više programa baba i žaba ovoga ljeta a najviše para kao blata kvaliteta i nekvaliteta zbog sujeta i namještanja svojima, ni riječi o načinu zaposlenja kume u Centru za kulturu o čemu se vodi sudski spor.
  Nazdravlje naručenim emisijama sa EPP porukama na njihovim Vijestima za kumu, kuma i ostale svatove.

  • Jeli moguće da je Marija Bernard takozvana kuma, govorila u javnosti a onako drastično prekršila sve zakone i zaposlila se mimo braće. Nije je stid stati ispred kamera danas.
   I uopšte šta ta ima i umije pametno da kaže: E vala treba imati obraz kao gumu od Fapa.

 3. Mr Bulatovic iako ima najbolji prosjek potvrdjenih presuda u kotorskom sudu u parnicnim postupcima u krivicnim postopcima emotivno posupa jer mu je ego porastao vise no sto bi trebalo…..
  Vjerujem da u se ovoj prijavi istrcao radi prisustva novinara….i nije opomenuo svjedoka da moze da ne iznosi svjedocenje ako bi mogao da sam sebe izlozi krivicnoj kazni…naime…Ako je svjedok svjesno prešutio neke činjenice, jer bi svojom izjavom vezanom za te činjenice sebe izložio krivičnom gonjenju, neće postojati ovo krivično djelo.
  Isto tako, odbijanje svjedoka da svjedoči ne predstavlja ovo krivično djelo.
  Njoka moze da opozove datu izjavu i iznese drugu sve do kraja postupka ….
  Sto se tice unapredjenja tu nemojte ocekivati nista jer vjecitog predsjednika niko ne moze zamijeniti dok radi po nalozima …..

  • Ljuti, izgleda da si solidno pravno potkovan.
   Šteta što te Davidović nije konsultovao prije odlaska pred sudiju.

   • Tacno…da me je pitao savjetovao bih ga da odbijei da svjedoci…..bar djelimicno..ipak sudija je prenepregnuo mogucnost da mu njoka uzvrati i da ga prijavi shodno clanu 388 zkp za lazno prijavljivanje….
    Bit ce interesatno pratiti ovo sudjenje jer je tuzilastvo na muci ako odbije prijavu sudije..uffff

 4. Zasto je Marija Bernard postavila kamere u dvoristu Centra da snima prolaznike?
  Ne osjecam se ugodno proci tuda. Nemam privatnosti. Boze, pomislim da radi za neki od klanova.
  Sjecate se kamera kod tunela, u Dobroti na vise mjesta…. jos sada i ovo.

  • A evo i na tv vijesti hvalospjev vd direktorici i uspjesima Centra za kulturu. A može li se medijski ispeglat ova bruka, a? U medijima ćemo puštit ružičastu sliku, i sve je ok. Ali, kako kažu:”Ako laže koza, ne laže rog.”

 5. Ovakve situacije nisu dobre za grad koji ima svoju kulturnu i sportsku tradiciju.Novinar DusanDavidovic je dao znatan doprinos sportu i kulturi i cak neke stvari je radio i radi besplatno.Njemu bio je dobar sportas. Clan prve momcadi Primorca poznat po preciznim udarcima tako je zasluzio nadimak Snajper a ne obaj drugi koga neki nerazumni ljudi ds bi omalovazavali.Kao dugogodisnji novinar dobio je i veca novinaraska priznama i za mene licno koji sam 1984 postao clan drustva novinara Jugoslavije i imao priliku dosta ih upoznati spada u red boljih u ctavoj bivsoj skupnoj drzavi.

  • Bravo Miloše! Pravo zboriš, dosta toga “besplatnoga” je vezano za Davidovića, pogotovo kada se jelo i pilo na đabe, po čemu je on najprepoznatljiva ličnost u našemu Kotoru po tome. Čak je i van granica” naše bivše” bio poznat po svome “drobu”
   INŽINJERU zadrži se na izvještavanju sa športskih borilišta!
   Tu si stvarno jači od Čuvenoga Dobrivoja Jankovića!

   • Odlicno Towne ovoga puta, samo kada sa njega ne bi skretao!
    Mogao bi se Ti samopreispitati,
    pa biti bolji, ali sva je ne- prilika da
    si beznadezan slucaj, opisali su Te
    mnogi, a Jole posebno, kao i
    Suranj….

    • Jola čas ljubiš, čas ga pljuješ.
     Pa kakav si ti Crnogorac Balšiću?
     Koliko parlaš morat čemo da te guramo, kada ti crknu baterije!
     Pomalo, pomalo…

     • Balsic je samo jos jedan od onih Srba sto radi posla podrzava dps…a boli ga sto ne moz drugacije pa se ovde isprevrce vise no onaj domazetoviic sa Njegusa tj Prcanja

     • Ja sam Towne, Titov crnogorac, od onih sto su branili PROZOR,
      Crnogorske Termopile…..
      Uvijek naprijed prodiruci….

     • Ja sam Titov, Towne, revidiraj pa se javi za Crnogorsku stvar.
      Sa popovima neces daleko!

     • …onamo đe me ti uporno-bi se reklo ,sa užitkom ližeš sa tom tvojom JEZIČNIMO..dragi Moj gade..nesuđeno..čedo ME ĐEDA…sine jedini?

     • Grade, ja pišem objektivno, tj.
      barem se trudim.Znam Jordana kad je bio na liniji jugoslovenstva, sada je obrnuo ćurak.
      Nego čini Mi se, da i Ti vrludaš
      gradskim kalama.
      Previše braniš i zastupaš
      kotorske separatiste, tj. pokret sa
      Zlatnih njiva , za “odbranu
      kotora od pridošlica”.
      Što se Mog crnogorstva tiče,
      ja sam to što jesam, a nisam član
      ni jedne partije, za razliku od Tebe,
      nesigurnog DPS-ovca, kako sam
      izjavi!
      Tako da Ti nemaš kredibilitet i karakter, a ni kapaciteta , da se nosiš sa Jordanom i drugim
      portalskim eruditama , dođeš
      kao škoranac sa Rijeke Crnojevića.
      Nema Te u Perpera i kod Sveta?
      Kažu da viriš iza bijele zavjese ?
      Kažu da si škrt ka’ Rišćanin !

     • ..da se LOZOVA RAKIJA može napraviti-ispeći samo od LOZE! PA tako i CRNOGORAC-pod uslovom da ga je rodla CRNOGORKA-prije svega KATUNJANKA…!!! Sve ostalo, uključujići i rakiju “lozvaču od šljive”-je BRLJA! Ne manja od tebe-Moj gada FUNJARE i ostalih “nacjetatelja-za prijem u crnogorce”-uz čašicu “lozovače”-PEČENI od
      kruške ili šljive…ZAVANI BRLJE!!!…

   • Ko o cemu ,a Town gladan “glodje” oko svih kuzina.
    Permutova si se “informaticaru”,
    odavno su Tebe razvardali, a
    desna si Humceva ruka, samo
    njega ne cackas !
    Bit ces Ti “miran” u CG !
    Ustajat ces na himnu, svakako!
    Kad ne budes mogao, dodji na bazen da te “podizemo”!
    Tece su odjen punane, a splacine
    dolazi oni na crvenom motoru, koje topi kao abrum.
    Mogao bi i Ti malo na abrum, na
    objed s cipolima i sparima, u
    liku guata plocara !

   • Slazem se i ja ovog puta sa Tvojim stavovima Towne stipavicaru, ali
    i sa Rankovim “pogledima”,
    vezano za Tebe.
    Brundis i cap ne meces na grlic.
    Batali zaludnju rabotu.

   • Pozdravljen
    U ovakvoj situaciji svaki doprinos pojefinacno je vrijedan paznje i ulazi u Skurdu da se malo nasalimo.Dugo poznajem Davidovica ja sobzirom na moja iskustva njemu kazem Snajper zato sto svima nsma to vise znaci a malo je onih koji su se u to uvkerili kao ja koji sam neko vrijeme kao dopisnik Sporta sjedao pored njega i drugih dopisnika na utakmicama Bokelja.Ja postujem tacnost ali mi je vaznija sustina.Ponovljam bili smo komsije on je bio vaterpolista VK poznat po preciznom sutu a kao dopisnik izuzetno tacan.
    Pozdravljamo.
    M.Dj.

  • Milose opet si na pogresnoj bandi!
   Njoka je opsteprihvaceni nadimak, a
   “snajper” je primjeren ratnoj retorici, u
   kojoj je Njoka, “nazalost” ucestvovao
   90-ih, a “izvjestavao” je i sa Dubrovackog ratista.
   Nadimak je dobio zbog svog “apetita”,
   cak su mu i supe domacini , kod kojih je na gozbama bio( gastronomskim bahanalijama), “supu pakovali u dvolitarske vinske boce, za doma”!
   Stoga Dule Njoka je u misiji promocije
   tradicionalnog konzervativizma , cemu i Ti , svojim napisima doprinosis i
   naginjes.
   Slobodni gradjani su prepoznali,
   kroz aferu u KC , nepotizam i pazariterstvo !

   • …dokle su doprle jedinice “TRIO M-rata za mir”…za spas srp-stva i kosova via Konavala i Durbovnika…?! Draževno izazvani vonju la merda Ratko Vidovićuku-potomče “širokogaćinovaca-sa maškinima iz onije hrabrije četa-iz Kotorskoga zaljeva”-na grob Njegošev na Lovćenu-13.siječnja 1916 godine…?

    • Jole crveni se bojovna planina od krvi sto je cetnici i ustase prolise
     na Kupreskim vratima.
     Ne prodje Jole cilibarski skarabeju
     kroz iglene usi Milinklada?

     • …e si mi se jutros na ovaj Portal u OO.O9 ura po ponoći javio u “naravnoj veličini” pod imenom znamenitog sela HUMAC Bjeladin(Bijelićuk sa potoka ZVIJERonjaka-sa dna od dna Škaljara!)-današnja općina Široki Erceg tvoja genetika….roden kraj vašega Maksa Luburića-u kojem se isti vaš počivši-(a živ, dok živite vi..polutani)…okrmačio 14.veljačke.1914 godine…

    • Jole nije ovo Petrovaradinska
     tvrdjava!
     Odjen su Bokovne planine,
     tko Vranac ne pije Crnogorac nije!

     • …kakve veze ima Petrovaradin sa Crnom Gorom? Nije dati grijeh pojedinih tamošnjih stanovnika-što su prvi potomci-iliti UNUCI Brajićkih(Pleme Primosko!) Dobrovoljaca na Solunskom Frontu(čuvena Brajićka četa-koja nije pohitala-na Lovćen 13.siječnja.1916 da oburdava Najveću Crnogorsku Svetinju Kapelu i Grob Njegošev..i otamo donijeli-Brajići više Albanskije spomenica i Obilića Medalja-više no li svakolika Crna Gora iz tije doba! I nije dati-da je ovih živih UNUKA i GRIJEH što su njihovi najbliži bili među prvoborcima Brajića(na Brajiće18.jula.1941-kad su “osakatili”-onu “vaše mia mama Italia”-jedinicu) i ravnom Banatu- Dbrovoljačke Vojvodine u PARTIZANSKIM JEDINICA ..! Čemu i kome služi TVOJE BLEJANJE gospon Ranko BAZD-en!!!? Kakvi “vranac i bakraći”-kad si u ZAČEĆU OŠTEĆEN-pa neimaše sreće da te rodi CRNOGORKA! Na tvoju žalost OKOTILATE JE..ona čije gene vucaš…A ako nije tako-a ti se potpiši na ovo tvoje BLEJANJE..pa da se uvjerimo u tvoje” crnogorstvo-snca mame Crnogorke”…Dakle nauči-naučite za vazda…da Crnogorac može biti samo onaj kojega je rodla-podijila CRNOGORKA…!!!

     • Jole, Ti si još u “malom Ritu”,
      i još si salaški đilkoš!
      Bitka se bije ođen i sada, ostavi
      pasanu memorabilju.
      Bili pod stare dane odio spašavat
      Madura i Venezuelu, via Cuba, sa Fidelom u srcu, ima li toga u Tebi,
      Jordovane ?
      Ne dolaziš na godišnjice strijeljanim mornarima u Škaljare?
      Živjela Crna Gora !

     • …VASA VACUI MAXIME SONANT-pa kasnite dva meseca,da biste mi odgovorili na postavljena pitanja još iz prosinca-2018 godine…I da kažete konačno…iz čije se G.CE javljate i u čije ime “kupite ono što ljudi ne kupe”-ne posebno Vi..potomak onih čije “ostatke kupite-iz tuđe G..CE”?

     • OKOTILA TE JE, ona čije gene vučeš… to napisa Jordan i ostade živ.
      Idiote stari i pokvareni!

     • Skala radio se izvinjava što je moderaturu promakao ovaj komentar. To se više neće dešavati.
      Hvala na razumijevanju

   • Ucestvovao i izvjestavao nije isto….
    Glavno da nije ucestvovao niti pozivao na ucestvovanje kao mnogi pocev od glave ove drzave…
    Ko je od ovih ovde komentatora nije bio mobilizovan ili dobrovoljac za ratista bih i hr… najgori su bili tkz bokeski hrvati..oni su htjeli da se dokazu a sad pricaju druge price ko da im komsije ne pamte tadasnje ponasanje i dokazivanje

    • Nema se Jole vremena na Tvoje ludovanje sempre reagovati.
     Ides li za Caracas?
     Bazen će se ipak završavat, a Ti ćeš crći od zavisti.Što se s Tebom zbiva?
     Ni glasa od Tebe i ostalih komentatora o napadu huligana na vaterpoliste u Splitu!
     Gukni Jordane, osudi napad, a i dr.
     “agilni” govornici bi mogli dvije
     reći, a ne ko nojevi zabit glave u
     zemlju?
     Još bi neki trebali glas dići, ali evo pasa par dana, a niko ni abera.
     Oće li možda neko od vaterpolo
     vedeta štogod prozboriti?
     Gdje je sada Miloš Đonovic, evo je
     napadnut i “kotoranin”?
     Gdje su sada “Veliki Kotorani”?
     Što Ti Jole trofrtaljski misliš?
     Podsjeća li Te to na onog mladića
     iz Trebinja, što je stradao od
     “svojih”, a Božo je Tvoj pulen !
     Koliko sličnosti u ksenofobijama.

     • A bili i TiTown-e malo na štopericu?
      Dat ćemoTi kapicu, reci koji broj voliš, da Ti ne smeta kosa,a bradu ćeš sam viđet što Ti je djelat.
      Potla ćemo Ti dat papicu, a paštu ćemo od Nade naručit, po dogovoru .

     • Kako li je samo tebe pogodio napad na vaterpolistu. Ja mislim da od toga dana nisi oka sklopio. Pošto si ti glavni od vodenih nadmetanja, kao takav bi trebao da uputiš protestnu notu i da skokneš do Srbije da obiđeš toga momka iz Kotora. A ti trljaš o Nadinoj dlakavoj pašti, tripicama i fažoli.
      Od tebe nikad Crnogorca!

     • ..NIJE OVO VELJAČA PREVRTLJAČA-NO RUJAN 2020..ĐE TI JE OBEĆANI BAZEN…DANU PROBLEJI-ZABLEJI I DADNI NOVE ROKOVE ZA VAŠE LAŽAVINE.KOLOVOVOZ JE BLIZU..AJDE BAZD ENU-I…?

    • A ko si ti Ljuta?Tipicni izdanak poturice i pokvarenog jajeta!
     A koji je tebi jarac Ranko ni ti sam ne znas!

     • Towne, ipak sam ja pisnuo o napadu na Skala portalu, a Ti i ostali oćutaste!
      Ne branim četnike, srbe , nego ljude i istinu, što to tebe ne dira,
      to je Tvoj ego Tebi dao,
      reko bi Ti, lascia mi stare?
      Bili Ti malo na piće otišao u
      Gheto club i u onu usku ulicu,
      što se zove “pušti me proći”, na piće?
      Pošto sve znaš, i u našoj uskoj cali
      je Dragova baba, (znaš li koje joj
      je ime bilo, a koji nadimak, zbog
      čega je i u zatvor odila), zalivala
      zabljene pišarolom i splačinama,
      a i njoj mrske?
      Čudilo bi me ,da Ti je ovo promaklo, golubane što uteče od
      Farove fiondre !
      Tačno je da bi trebao skoknut, ali ne u Srbiju, nego u Spljet, da im rečem dvije, baš Mene nađe da šilješ.
      Ne brini, sve u svoje vrime, lipi moj
      fini, mandriliću kinematografski.
      Nastavi malo sa emocijama, ako imaš,a Nadine krempite ne diraj,
      jer uopšte nisi sladak.
      Da nećeš rogače u kolače mećat i
      kod madam Karanfilke na marcipan oditi?
      Ne znaš Ti koja je to mustrica,
      dobro kuva, bolje pjeva, a najbolje
      ćakulaje, veće alapače i torokuše u
      gradu nema, najljepša je u svojoj dobi, i mlađe joj zavide.
      Pogodi koja je ovo elitna štriga,
      ni Jole se ne bi usudio prozborit koju !

     • Martine ima ona buna, Tvojeg
      imena, što je mencuju Smrdljivi.
      U pamet se ćittadinu, ne diraj
      bolje od sebe, bar kad Te ne diraju!
      Toleriši i bit ćeš tolerisan u
      Crnoj Gori .

  • Ing Milose….
   vjerujemo da si samzvani ing jer nemamo podatke na otvorenom bazenu da si zavrsio neki fakultet?
   I ti si bio plivac u pokusaju kao njoka u vaterpolu …ne mozes ni dan danas da preplivas bazan dug 50m ni za 50sec bez obzira na svakodnevne pokusaje…. dobro da nam ne prodajes tvoje srpstvo iz slovenije gdje u vasj stranci nema vise od 7 clanova ..ipak pozdrav od SD..VS…DP….VD..
   Pozdrav

   • Ako budem napravio diplomu 2 stepena elek.fakul.onda mi pripada dipl.ing.a ovako mi stavljaju zbog toga jer znaju koliko sam i kakvih ispita kao i zbog drugog angazovanja u struci.
    Mogu kazati da sam ove godine anje dolazio na bazen ali tada kada sam dolazio zamolio bih za mjerenja.Prodle godine je moje najbolje vrijeme cca 50 metara diagonalno bilo cca 35 sec.a ove godine cca 28 sec.

    • Miloše ti si genije. Samo tako nastavi, sve što budeš stariji, brže ćeš plivati.
     Ti si ponos bazena i naša uzdanica za narednu olimpijadu!

    • A sto ovaj Milos zbori Dipl.Ing. , znaci : inzenjer sa diplama!
     I inace On dipla po portalima sa
     pravopisnim greskama, jer mu mozda latinica ne ide.
     Pisi cirilicom Milose, jos je razumijemo.
     NIJE MJERENJE, NEGO SEKUNDIRANJE MILOSE.
     Dijagonalno u nazenu samo Ti plivas, jer si se inklinao!
     Faulirao si pomalo i diskvalifikovao sebe samog.

    • Miloš je i kao momak odisao “športskijem duom” a kao stvoren je bio za plivanjem i plivačkim “natjecanjima”
     To je prvi i jedini plivač, koji je na otvorenom bazenu u Kotoru, plivao dijagonalno, obarajući sopstvene rekorde. Treba naglasiti da je najbolji rezultat postavio plivajući bez naočara za vodu i kupaćih gaćica.
     Ove godine, kako je i sam izjavio, ide da obori sopstveni rekord, koji bi trebao da iznosi ispod 28 sekundi, ali pod uslovom da bude ošišan, jer ga pramenovi usporavaju.
     SRETNO MILOŠE!

     • A bili i TiTown-e malo na štopericu?
      Dat ćemoTi kapicu, reci koji broj voliš, da Ti ne smeta kosa,a bradu ćeš sam viđet što Ti je djelat.
      Potla ćemo Ti dat papicu, a paštu ćemo od Nade naručit, po dogovoru .

 6. Želim da izrazim veliku zahvalnost na hrabrosti gospodinu sudiji Bulatoviću,jer ovakvi ljudi vraćaju vjeru u naše sudstvo! Nadam se da ćemo ga uskoro vidjeti i kao predsjednika suda! Velika podrška i povjerenje ovom mladom i nadasve hrabrom čovjeku!

  • …ako ne zaglavi u Spuž(prije Njoke?) za lažno svjedočenje i lažno prijavljivanje (Krivični zakonik ND MNE-član 388-389)-PROTIVU onog HAZARJANA(“ruskog čoveka”) iz Prčanja-da je stio da ga “LIKVIDIRA psujući mu MAJKU SRPSKU i ČETNIČKU i njemu i onijema ko gi je doveo odozgor-na more”..nota bene na Prčanju-na LM (licu mjesta)okolo 16:00 ura popodne -na Blaženoga Graciju..2016 godine…Tako glasi otužnica-OPTUŽNI PREDLOG poduprt-a od bande sudijsko tužilačke vlasti ND MNE-SAO BOCA de CATTARO..objavlena na svetoga Nikolu-pravoslavnoga..2016.godine u Kotoru-na Benovo be be… Sve je ovo sa suđenja -objavio i “VRLI NAŠ DNEVNIK D A N”…dana 11.svibnja.2017.godine-sa lica mjesta (10.svibnja.2017.godine)-iz suda Osnovnoga u Arceg Novi… Šuti i rogati..nigda se nijesu voljeli…zato i ne voledu Njoku?!

 7. Povukla,ne povukla kandidaturu,kuma ce jos odgovarati za mnoge poteze bez odluka i bez zakona……Tek je počelo.Polako.

 8. Ovio je manir kolaicije jer u Herceg Novom direktorka Herceg festa nema ni dana radnog iskustva na upravnim funkcijama a u konkursu to, mimo zakona, nije ni trazeno, nego poznavanje dva strana jezika. U kulturi Boke se najviše i najlakše brlja i zbrinjava svojta.

 9. Ovo je za vjerovali ili ne. Da nisam pročitao zaista nema toga kome bi povjerovao i spreman bi bio reći zašto ste se urotili protiv ove žene mlade koja kreće tek u posao? Ovako ću samo reći SRAMOTA i to VELIKA

  • Alo gdije si hrcao do sad? Mlada žena i budalaštine!Kakvo kretanje u posao!Ne moze da pokriva to radno mijesto!Ni ona ni mnoge druge i drugi!Nađite sposobne ljde na birou rada gdije su ih izšutirali koalicionari!Istjerujte nesposobne i nereguralno zaposlene!Provijera znanja i sposobnosti uz dokumentaciju-to je procedura “nijesam stranački obojen” a ne tvoje parole!

 10. Ovo je horor.
  Koga su mislili preveslat?
  Što je Njoka mislio da su svi glupi?
  Oce li ga sad zastititi kumini kum?
  Borović ,štih i Anka ekspert za kulturu.
  Antović se na vrijeme largao i nagrdio društvo staro.
  Kakav pocjenjivački odnos kao da su svi bravi u taj Centar.

  • Dule njoka, njuskalo i piskaralo, 90ih
   portparol ratne hronike, zajedno sa
   Pericom Djakovicem, sada, ovom
   moze se reci AFEROM, moze zaokruziti
   svoju opskurnu biografiju, na ocigled
   sugradjana Kotora i sire !
   Iz njegovih iskaza se vidi tvrdokornost
   i upornost u daljem produbljavanju
   nedoumica oko kontroverzi u KC Kotor.
   Inace, poznat je Njoka , po svojim kuloarskim sastancima sa kotorskom
   reakcijom i dobrotskim vizitama!
   Treba pratiti “njegove” emisije nedjeljom u 10.15 , pa steci utisak, o
   “dubini” Njokine tjeskobe, temama i
   “izborom” sagovornika i zakljuciti
   da je karakter njegovih emisija i
   sagovornika, burzoaskog, ne-narodnog karaktera!
   Samim tim, mnogi slusaoci, ne slusaju
   Radio Kotor !
   Skala Radio je zakon – otvoreni radio !
   Bez Skala Radija, ne bi se cuo “sirovi”
   gradjanski duh, hvala urednistvu
   Skala Radia na svome pregalastvu!

   • …na svoje DUKLJANSKO-CRNOGORSKO more..”Bre, zbnora nema-građanski ducx” potomaka bečkih konjušara-okupatora DUKLJANSKE-CRNOGORSKE BOKE,šljegli u ČOPORIMA..brez DNK…?

 11. Bravo za sudiju Bulatovića,jednog od najboljih sudija mlade generacije! Treba da smo ponosni na njega,obzirom na njegovu mladost i nesebično zalaganje i trud koji je uložio da bi došao do ovog zvanja! Srećno u svom budućem radu !!!

  • ..u spajanju teorije i prakse-Osnovnog suda..kroz naučnu doradu doktorata-tema pitka i plodonosna-ka ijedna..”Krivično djelo prevare i laži-podmetanja u praksi osnovnog suda..Boka de Cattaro”..e bo?..Sretna će se ova zemlja zvati-jednog lipog dana i da…za vazde isčeznu-ovi silni plaćenici-torokala na i okolo vlasti…?!

 12. Je li istina da je ta Bernard kuma ovog malog sto je gradonacelnik Kotora ? Ako jeste sto je nije ubacio u neku turisticku organizaciju u turisticku inspekciju u neki hotel . Pa cura je zavrsila turizmologiju . Ovi je koliko vidim Centar za kulturu . Tu ipak treba da rade ljudi koji znaju i koji su dokazani u oblasti kulture . Zamislite ljekara pedijatra , koji je direktor borda direktora Elektroprivrede . On prodje na konkursu a ne prodju magistri elektrotehnike , mašinstva , energetike . Pa je li to normalno . Ovo je za smjenu gradonacelnika a ne samo te Bernard . To sto mu je kuma ( ako je tacno ) je kod moralnih ljudi samo razlog vise , da sve mora biti po propisu . I da mora biti ubjedljivo najbolja da bi prosla a ne ubjedljivo najnekompetentnija .

 13. Ako kategorija “obraz jos uvijek postoji u nasem drustvu onda bi g-dja Bernard trebala da povuče svoju kandidaturu jer je jos, povrh svega, izreka neistinu, da ne kazem, svjesno slagala, godinu zavrsetka osnovnih studija. Zar je to prihvatljiv model ponasanja?!

 14. Penzionere ocigledno treba ostavit da uzivaju u svojim penzijama i na odgovornim pozicijama treba birat ozbiljne ljude buduci da ovi penzici nemaju vise dobru memoriju (a izgleda ni namjeru cim se ovako ponasaju) jer se sjecaju samo onog sto im odgovara i mijenjaju iskaz kad ih lice iz drzavne instituciuje pritisne! Svaka cast postenim penzionerima, da mi se ne uvrijede. Moja ogorcenost ide ka licemjerima, poput Dadivodica, Borovica…. Ko razumije shvatit ce…

 15. …”Svaka čast sudiji Bulatoviću”..Tople pozdrave vi šiljem sa Novske Španjole-đe čekam rješnje evo punih 210 dana i noći- neprospavanije(strah gu.ici često obraz kalja)-oliti 7 mjeseci i plus ove pet listopadnih dana-o godišnjem odmoru-pod bedeme Kamenoga Spuža..i Spuške Glavice..E bo..?
  I pitanje za šjor Fila Filotu (pod uslovom da mi gospon REVIZOR-ReSKira..i pušti ovaj moj foj..?)…a jel te, kako će mo osuditi-suditi službenim licma(sudijama-advokatima-tužiocima)..ako gi (neko nemjerodavni) ufate da daju lažne iskaze-svjedoče iliti lažno prijavljuju-BRČKAJUĆI po KRIVIČNIM PRIJAVAMA i OPTUŽNICAMA…?

  Dakle, demokracija podrazmijeva-ravnopravnost..”koliko uzbrdica od Prčanja do Kotora..toliko i nizbrdica! Ni manje ma ni više-ako “REVIZOR-ReSKira”-dade svoje DA..?!

  • Jole baš si ti našao da komentarišeš časnog sudiju Bulatovića…da je zakona trebao bi da se primiriš i batališ ćorava posla…Ti si lažni svjedok u mnogijem slučajevima ,a posebice si špija i uhoda koja je fatala regrute i rezerviste,da bi im preskakao ograde i uvaljivo u žeine im potelje…Bulatoviću samo profedionalno,napred a Jole na pojačanu terapiju…

   • ..ja evo čekam 216 dana (od 1.ožujka.2018.godine do jutros 6.listompadoste.2018.godine)-da se utvrde “sve blagodeti”-u “modi doktorata” na temu “Krivično djelo prevara(i laži)-u praksi Osnovog suda u…” čime še se dati pun doprinos “lemljenju nauke i prakse”…u rovitom pravosuđu-sa težištem na SAO Boka Kotorska..
    Šteta je ,što se ne potpisuješ gospođo uvaljivano preskakana “vuk na bekicu svoje pravo ima”….. Baramudoturbo…jer time samo “gubi pravosuđe (osamarenog krunskog šedoka-usput oštećenog?)-o kojem će da bidne još riječi na temu “LAŽNI SVJEDOK U MNOGIJEM SLUČAJEVIMA…PRESKAKANJE OGRADA I UVALJIVANJE sladoguskama ŠTO GI po želji PRIPADA…ako je vjerovati tebi svjedokinji-napastovanoj po osobeno izraženoj volji- želji..!!!

   • …ne pomaže mi više terapija-jer me odbacila ona tvoja sestra-rodica iz Dobrote..? E bo-nezahvalnica jedna-dok joj nije pugalo pod samarčić-sve joj je bilo po taman…a sadake..zanago joj ne odgovara…Vidi se da ste rod rođeni gledajuči vas odostraga…spreda vam je mrak i tama…brez obraza,stida i srama…Ne učini dobro-date čudo ne snađe…?

   • Profesionalno da, ali uz vjecnu kontrolu emocija kad ne vidi cisto a to mu je tesko da prizna…sudija ne smije da dozvoli da bilo koji dokaz mu poremeti rasudjivanje…..takodje mislim da ovakvim prijavama izlaze nepotrebno sebe da odgovara po clanu 388 zkp cg…lazno prijavljivanje

   • ..zbog čega je pala OTUŽNICA-ODT Kotor i Herceg Novog -Broj:Kt.br.593/16 od 19.12.2016 godine…u Osnovnom sudu u Herceg Novom..1.ožuka.2018 godine..u čijoj ODLUCI piše U IME CRNE GORE…DANA 01.03.2018.GODINE ..donio je i javno objavio P R E S U D U broj:Kbr.1/17..: Okrivljeni Jordan Drinjak…penzioner dobrog imovnog stanja,..ranije ne osuđivan…Na osnovu člana 373.stav 1. tačka 2. Zakona o krivičnom postupku OSLOBAĐA se od optužbe Da je,dana 09.11.2016 godine oko 08:30 časova u naselju Prčanj…prijetio da će napasti službeno lice u vršenju službene dužnosti-sudiju Osnovnog suda u Kotoru “XY”…Informisanja radi..presuda je napisana ćirilicom-na 17/sedamnaest-sitno kucanih strana/…!!!
    “Šuti i rogati”..nikad se nisu mogli upoređivati-brez da se zvekne…ka što se zveknulo..u “SAO Boka Kotorska u Osnovnom sudu u Herceg Novom” uz pripomoć ne samo lažnog svedočenja nego radi i lažne OTUŽNICE ODT-a iz Kotora uz pripomoć ODT-a iz Herceg Novog…o kojoj će se još čuti-poslije podnošenja krivičnih prijava protiv sudije iz Kotora radi Lažnog prijavljivanja(član 388.ZKP) i Davanja lažnog iskaza u svojstvu OŠTEĆENOG SVJEDOKA(član 389.ZKP) i osnovnog tužioca ODT radi Lažnog prijavljivanja( član 388.ZKP)..takođe iz Kotora…koji su počnjeli krivčna djela-na smišljen i organizovan način..ne zabilježen u novijoj istoriji Crnogorskog mladog-pavosuđa…?!!!

   • …a nu bogati kako se zvaše onaj ARBITAR..što se “-gologuz” prestavio na DRUŠTVENOJ MREŽI INSTRAGAM FOTOGRAFIJA…od Njeguša-Krsca-Jaza-otela kotorskoga “SPLENDID”-Borete -“La Perla”-Rafailovićii na druga mjesta slikom golišavom-tijekom 2018 gdine…Čime je-POČINIO POVREDU Člana 7.stav 1 i 1o.ETIČKOG KODEKSA SUDIJA ND MNE”..kako je OCIJENIO SUDSKI SAVJET ND MNE..10.prosinca.2018 u Pod Goricu..???

  • Lažna prijava mora biti data sa umišljajem da se drugom nanese šteta…prijava predata bez tog umisljaja je duznost covjeka..gradjanina koji ima razloga ..opravdajucu sumnju…da misli da je neko krivicno djelo učinjeno….
   Nadam se da je jasno..

 16. Zar je moguce da se ovakav cirkus desava prilikom izbora direktora/direktorice???!!!
  Jasno je da se islo na ruku dosadasnjoj vd direktorici… Sramota ako ostane na celu ustanove buduci da ima najlosije reference da ne analiziramo jos i cijelu smijuriju rada Savjeta!

  • ..pa kad je Kulturni Centar Kotora grada vodio baštovan iz Liona-Veljega sela /Danilovgracke/ Glavice”…a da čočinice-dako je bude vodila i gospođa Bernard-jest da nije iz Liona-no iz Pod Gorice…?!

  • Sudija ili blefa ili ne zna da krivicno djelo lazno svjedocenje pocinje tek kad sudija cijeni lazni dokaz u presudi….ali nista cudno od kotorskih sudija

  • …kad mogu očekivati vaš odgovor-brzojav..na postavljeno pitanje u mom foju gore-tiskan vama na ovaj Portal..dana 05.listompadate.2018 godine u 09:59 ura…

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].