Vlada predlaže: Osloboditi poslodavce od plaćanja dijela doprinosa i poreza

0

Vlade Crne Gore je na današnjoj sjednici razmotrila i utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim će se, kako su kazali, snažno djelovati na podsticaj novog zapošljavanja u 2021. godini, privredni rast, obezbjeđivanje povoljnijih uslova privređivanja kao i suzbijanje „sive ekonomije“.

Iz Vlade je saopšteno da će to oslobođenje od plaćanja dijela doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslodavce doprinijeti zapošljavanju novih radnika, što predstavlja značajan pokretački faktor u otežanim uslovima poslovanja izazvanih pandemijom zarazne bolesti Covid-19.

“Predloženim zakonskim rješenjem uvodi se novina da poslodavac koji zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme do 31. decembra 2021. godine sa zaposlenim u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa se obaveza plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, kao i da to pravo ne može ostvariti poslodavac koje zaposli lice u državnim organima i organizacijama i organima jedinica lokalne samouprave i drugim javnopravnim tijelima korisnicima budžetskih sredstava”, pojašnjavaju u Vladi.

Takođe, oslobađenje plaćanja dijela doprinosa može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa nezaposlenom osobom poveća broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. decembar 2020. godine.

“Takođe poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i to 90 odsto doprinosa – za zarade isplaćene u 2021. godine , 60 odsto doprinosa – za zarade isplaćene u 2022. godini i 30 odsto doprinosa – za zarade isplaćene u 2023. godini, i padaju na teret budžeta Crne Gore”, preciziraju u Vladi.

Vlada Crne Gore je razmotrila i utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

“Uvodi se novina da se vrši pravno-tehničko usklađivanje pojma „invalida u invalidskim kolicima” u pojam „lica sa invaliditetom”, a uslovljeno je Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa preporukama za harmonizaciju. Predlaže se povećanje oporezivog prometa za registraciju za PDV sa 18.000 eura na 30.000 eura”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

“Predmetnim zakonom izvršiće se uključivanje novih oblika izdataka koji se u poreske svrhe priznaju kao reshod u iznosu dotri odsto ukupnog prihoda (socijalna, smanjenje siromaštva, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promivisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlanske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivredei ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminalai borbu protiv bolesti zavisnosti)”, ističe se.

Pored navedenog, Predlog zakona obuhvata i oslobođenje od plaćanja dijela obračunatog poreza na dohodak fizičkih lica na period od tri godine za poreskog obveznika koji do 31. decembra 2021. godine na neodređeno vrijeme zaposli lice koje se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nalazi duže od tri mjeseca, pod uslovom da se zasnivanjem radnog odnosa poveća broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji je poslodavac imao na dan 31. decembar 2020. godine.

“Oslobođenje će biti moguće ostvariti u trajanju od tri godine, na način da će se u 2021. godini oslobađati 90 odsto, u 2022. godini 60 odsto i u 2023. godini 30 odsto iznosa poreza, uz ograničenje da se oslobađanje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica ostvaruje na zaradu zaposlenog koja nije veća od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike. Navedeno oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica će doprinijeti zapošljavanju novih radnika, što predstavlja značajan pokretački faktor u otežanim uslovima poslovanja izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid-19”, ocjenjuju u Vladi.

Vlada je donijela Uredbu o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja. Pravni osnov za donošenje uredbe sadržan je u odredbi Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojim je dato ovlašćenje Vladi da svojim propisom utvrdi uslove za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja koja pripadaju budžetu države, plaćanje u ratama i kapitalizacije poreskih i neporeskih potraživanja za namjene regionalnog razvoja, restrukturiranje privrednih subjekata i druge namjene.

“Ovom uredbom propisuju se uslovi pod kojim se poreskim dužnicima koji nijesu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID19, može odobriti odlaganje naplate dospjelih poreskih potraživanja koja su nastala u periodu od 1. jula 2020. godine do 31. decembra 2020. godine. Poreskim potraživanjima, u smislu ove uredbe, smatraju se: o porez na dohodak fizičkih lica i o doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih obaveza može ostvariti poreski obveznik koji je zaključno sa 30. junom 2020. godine redovno izmirio dospjela poreska i neporeska potraživanja po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Radi odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja poreski dužnik treba da podnese organu uprave nadležnom za naplatu poreza prijavu datu na obrascu 1. O odlaganju naplate poreskih i neporeskih potraživanja vodi se evidencija”, pojašnjavaju u Vladi.

Vlada je na današnoj sjednici donijela Uredbu o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata.

“Ovom uredbom se uvodi mogućnost prodaje visokokvalitetnih goriva u skladu sa tržišnim principima. Takođe, uredbom je predviđeno redovno usklađivanje cijena naftnih derivata sa promjenama cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o načinu i uslovima dodjele koncesija za istraživanje vodotoka i tehno-ekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama.

“Uredba će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore“. Ministarstvo finansija je u okviru aktivnosti na pripremi Registra kojim će se objediniti fiskalni i parafisklani nameti na nacionalnom i lokalnom nivou, analiziralo važeće propise u sistemu i utvrdilo da je navedenu uredbu potrebno isključiti iz pravnog sistema, jer je navedena materija uređena drugim propisom. Iz navedenih razloga Ministarstvo kapitalnih investicija je, nakon dodatne analize, pristupilo stavljanju van snage predmetne uredbe”, navode u Vladi.

Vlada je dala saglasnost na Prijedlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju Prijestonice Cetinje.

“Predloženom Odlukom nastoji se postići stvaranje normativnih uslova za obezbjeđenje finansijskih sredstava za realizaciju programa urbane sanacije, stvaranje normativnih uslova za implementaciju planskih dokumenata. Odluka će imati značajne socijalne i ekonomske efekte na vlasnike bespravnih objekata. Rješenja sadržana u propisu imaće pozitivan uticaj na zadovoljavanje interesa građana. Primejna ovog propisa neće izazvati dodatne troškove građanima i privredi u odnosu na iznose naknade koji su bili dati dosadašnjom odlukom, čak su za određene vrste bespravnih objekata umanjenja veća”, poručuju iz Vlade.

Vlada je prihvatila Prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za ukidanje privremene mjere iz Rješenja Privrednog suda Crne Gore od 25. septembra 2019. godine donijete po prijedlogu “Vektra Jakić” D.O.O. iz Pljevalja.

“Zadužuje se Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da podnese prijedlog za ukidanje odnosne privremene mjere u skladu sa Prijedlogom iz tačke 1. ovih zaključaka”, naglašavaaju u Vladi.

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Aranžmana o dijeljenju troškova sponzorskih nacija za NATO Centar izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu.

“Vlada je prihvatila Aranžman o dijeljenju troškova sponzorskih nacija za NATO Centar izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu, a ovlašćuje se ppk mr Veljko Mališić, v.d. generalnog direktora Direktorata za logistiku u Ministarstvu odbrane, da potpiše aranžman”, ističe se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Pisane izjave Ministarstva odbrane Crne Gore o prihvatanju prihvatanju Tehničkog aranžmana između Ministarstva odbrane Finske i Ministarstva odbrane Estonije, Ministra odbrane Belgije, Ministarstva odbrane Bugarske, Nacionalne agencije za sajber i bezbjednost informacija Češke, Ministarstva odbrane Danske, Ministra odbrane Francuske, Saveznog Ministarstva odbrane Njemačke, Ministarstva nacionalne odbrane Grčke, Ministarstva odbrane Mađarske, Ministarstva odbrane Italije, Ministarstva odbrane Letonije, Ministarstva nacionalne odbrane Litvanije, Ministra odbrane Holandije, Ministarstva odbrane Norveške, Ministra nacionalne odbrane Poljske, Ministra nacionalne odbrane Portugala, Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije, Ministarstva odbrane Slovačke, Ministra odbrane Španije, Generalštaba oružanih snaga Turske, Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, u vezi sa doprinosom Ministarstva odbrane Finske NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu i Tehničkog aranžmana između Federalnog Ministarstva odbrane, civilne zaštite i sporta Švajcarske i Ministarstva odbrane Estonije, Ministra odbrane Belgije, Ministarstva odbrane Bugarske, Nacionalne agencije za sajber i bezbjednost informacija Češke, Ministarstva odbrane Danske, Ministra odbrane Francuske, Saveznog Ministarstva odbrane Njemačke, Ministarstva nacionalne odbrane Grčke, Ministarstva odbrane Mađarske, Ministarstva odbrane Italije, Ministarstva odbrane Letonije, Ministarstva nacionalne odbrane Litvanije, Ministra odbrane Holandije, Ministarstva odbrane Norveške, Ministra nacionalne odbrane Poljske, Ministra nacionalne odbrane Portugala, Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije, Ministarstva odbrane Slovačke, Ministra odbrane Kraljevine Španije, Generalštaba oružanih snaga Turske, Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa doprinosom Federalnog Ministarstva odbrane, civilne zaštite i sporta Švajcarske NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu i prihvatila navedenu Pisanu izjavu.

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Programske linije za podsticaj proizvodnih procesa u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu, Odluku o dodjeli sredstava za podsticaj proizvodnih procesa i Ugovor o dodjeli sredstava za podsticaj proizvodnih procesa između Vlade Crne Gore i korisnika sredstava.

“Na osnovu Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede, Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu, kao i Programske linije za podsticaj proizvodnih procesa, 1. avgusta 2020. godine objavljen je Javni poziv za učešće u Programskoj liniji za podsticaj proizvodnih procesa za 2020. godinu. Komisija za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj proizvodnih procesa, u skladu sa metodologijom i definisanom procedurom, nakon obavljene administrativne provjere predate dokumentacije, kao i ispravnosti pristiglih prijava, pristupila je vrednovanju devet investicionih projekata. Svi investicioni projekti su zadovoljili definisane kriterijume, i njihovim vrednovanjem su se stvorili uslovi za početak procedure odobravanja dodjele sredstava za podsticaj proizvodnih procesa, koja je obrazložena Informacijom o implementaciji Programske linije i predmetnom Odlukom. Međusobna prava i obaveze su definisane Ugovorom o dodjeli sredstava”, naglašavaju u Vladi.

Tom Odlukom se predviđa finansijska podrška u vidu dodjele sredstava za podsticaj proizvodnih procesa u proizvodni sektor i direktno će uticati na unapređenje njihovog poslovanja i povećanje proizvodnje, internacionalizacije, smanjenje uvoza, a time će se ostvariti uticaj na povećanje konkurentnosti, smanjenje regionalnih razlika, ujednačeniji privredni razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Dodatno su skraćene procedure i administrativni koraci u ocjeni samih aplikacija, uvedena mogućnost online predaje zahtjeva, i dodatno se snizili kriterijume za prijavu investicija.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi preduzimanja mjera Vlade Crne Gore za buduće zakonito postupanje u vezi sa ADMAS projektom, kao i Informaciju o praćenju realizacije Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj kojom je prihvatila četvrtu izmjenu Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane.

“Zadužuje se Ministarstvo kapitalnih investicija da u saradnji sa Mnistarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma razmotri otvorena pitanja koja se odnose na Izmjene i dopune PUP-a Ulcinj koji je donešen bez mišljenja Agencije za zaštitu životne sredine na Stratešku procjene uticaja na životnu sredinu, imajući u vidu realizaciju projekta o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Opštini Ulcinj”, dodaju u Vladi.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena lokaliteta „Jovanovići“, Opština Danilovgrad, sa prijedlogom za davanje koncesije, takođe je donijela Odluku o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena lokaliteta „Jovanovići“, Opština Danilovgrad i prihvatila Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena lokaliteta „Jovanovići“, Opština Danilovgrad.

Odluka će se objaviti u Službenom listu Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena „Čukače“, Prijestonica Cetinje, sa prijedlogom za davanje koncesije i donijela Odluku o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko – građevinskog kamena „Čukače“, Prijestonica Cetinje. Odluka će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore”. Vlada je prihvatila Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko – građevinskog kamena „Čukače“, Prijestonica Cetinje.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključenju Aneksa br.1 ugovora o adaptaciji zgrade ministarstava na Rimskom trgu u Podgorici (klaster III), koji se realizuje u okviru druge faze „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama”. Vlada je, takođe, prihvatila Aneks br.1 ugovora između Ministarstva kapitalnih investicija i JV Ramel, Ening & LD Gradnja, koji zastupa Ramel doo Nikšić, za izvođenje radova u okviru „Programa energetske efiksanosti u javnim zgradama – Phase II”, klaster III, zgrada ministarstava na Rimskom trgu u Podgorici.

Vlada se upoznala sa sadržinom Izvještaja o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2020/2021. godinu.

Vlada je usvojila usmenu informaciju o potrebi odavanja počasti povodom 100 godina od smrti kralja Nikole i zadužila Minisarstvo prosvjete, kulture, nauke i sporta da istu pripremi.

Vlada je razmotrila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama koji su podnijeli poslanici: Raško Konjević i Draginja Vuksanović i s tim u vezi zaključila da Skupštini Crne Gore dostavi Mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Vlada je razmotrila Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 54 stav 1 tačka 1 i člana 55 stav 1 tačka 4 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koju je podnijela NVO Centar za građanske slobode „CEGAS”, sa sjedištem u Podgorici i, s tim u vezi, zaključila da Ustavnom sudu Crne Gore dostavi Mišljenje koje je pripremilo Ministarstvo zdravlja.

Vlada je, u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru dala saglasnost na Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Glavnog grada Podgorica.

Vlada je donijela Odluku o Savjetu za vladavinu prava.

“Ovom odlukom utvrđuje se sastav i način rada Savjeta za vladavinu prava, kao privremenog radnog tijela Vlade Crne Gore”, pojašnjavaju u Vladi.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost za produženje primjene Opšteg kolektivnog ugovora.

Vlada je utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PRAVILA KOMENTARISANJA

Komentari se objavljuju na portalu Skala radija. Odgovorni za sadržaj su isključivo autori napisanih komentara.

U komentarima je zabranjeno koristiti uvredljive riječi, psovke i klevete. Neće se objavit komentar koji sadrži ove elemente kao ni tekst komentara koji sadrži govor mržnje. Ukoliko se dogodi propust pa tekst bude objavljen, moderator je dužan da ga odmah ukloni čim ga primijeti ili mu neko skrene pažnju na sadržaj. Neprimjeren sadržaj će biti uklonjen a autor može biti prijavljen nadležnim organima.

Za eventualne primjedbe i sugestije mejl je [email protected].